I 2014 fekk Helse. og omsorgsetaten i Ulstein kommune tilført tilskot til ei 20 prosent stilling som musikkterapeut eitt år.

Kommunen såg så stor nytte av denne stillinga at dei valde å vidareføre ordninga. Ein dag i veka er Ingrid Nerhol musikkterapeut. Då er ho innom demensavdelingane på Alvehaugen og Ulstein Sanse- og Aktivitetssenter. Det er både individuelle og gruppevise opplegg.

Kommunen får også jamnleg innbedingar til kurs og føredrag om kor nyttig det er med musikkterapi mot demente.

Men så var det å finne pengar til tiltaket. Førebels ligg tiltaket inne på lista over "ikkje-prioriterte nye driftstiltak" til rådmannen sitt budsjettframlegg. Skal kommunen vidareføre denne ordninga vil det koste 150 000 kroner i året. Så står det att å sjå om politikarane finn pengar til dette tiltaket i framtidige budsjett. Ulstein formannskap skal ha sitt første møte om budsjettet førstkomande tysdag. Budsjettet skal også innom alle utvala, før det blir endeleg vedteke av kommunestyret i desember.