I august i år vedtok teknisk utval i Ulstein kommune at Jan Remmereit vart pålagt å fjerne det oppsette gjerdet. Dei viste til friluftslova og meinte gjerdet kom inn under "sjikanøst stengsel", som det heiter i lovverket, og hindrar fri ferdsel i strandsonen. Utbyggjaren vart varsla om dette 26. august og fekk ein frist på to månader på seg til å fjerne gjerdet. Men no har advokaten til Remmereit meldt ifrå om at han ikkje godtek dette pålegget. Om kommunen framleis vil ha gjerdet fjerna, eller at han må redusere høgda på gjerdet, vil han bringe saka inn for domsstolane ved søksmål, melder nettsida til Ulstein kommune. Samstundes minner nettsida om at då teknisk utval vedtok at gjerdet skal fjernast, vedtok utvalet at dei aktar å nytte tvangsmulkt i medhald av plan- og bygningslova om ikkje pålegget frå det vart gjennomført.