Årsakene er fleire, men dei fleste forskarane peikar på klimaendringar kombinert med overfiske som to av årsakene. Havtemperaturen i Nordsjøen har stige med nesten to grader, noko som har redusert mengda dyreplankton i havet. Matmangel fører til mislukka hekking. SV-laga på Sunnmøre, samla på Runde miljøsenter, minner om alvoret i situasjonen, og ber styresmaktene gjere det dei kan for å motverke den dramatiske fugledøden langs kysten. Då miljøvernministeren var på Runde i fjor, fekk han omvising på Runde miljøsenter og grundig orientering om situasjonen for fuglane. Han fekk også helse på elevane i Herøy som har engasjert seg sterkt for å berge sjøfuglane, og dei to jentene som sette i gang underskriftsaksjon. Vi reknar med at omsynet til det biologiske mangfaldet langs kysten vert teke omsyn til i samband med forvaltning av norskekysten og Norskehavet. Det er på høg tid med ei forvalting av ressursane i havet som sikrar betre balanse nellom dei kommersielle interessene og den økologiske balansen i havet og langs kysten, seier SV-laga på Sunnmøre i ei fråsegn. Runde 23. januar 2010 SV-laga på Sunnmøre Karl Erik Ølnes, leiar Volda SV