Avtalen gjeld for tre år – med opsjonsavtale for ytterlegare to periodar med to års varigheit på kvar erklærte periode.

Rammeavtalen er vunne i konkurranse med andre slangeleverandørar. Den omfattar alle typar slangar, slangetilbehør og tilhøyrande tenester og service. Statoil er den største feltoperatøren på norsk sokkel og eig dessutan fleire landbaserte industrianlegg og forskingsanlegg.

Berører mange servicesentre

Avtalen har stor betyding for ei rekkje TESS servicesentre på strekninga frå Stavanger i sør til Trondheim i nord. I tillegg kjem Porsgrunn, Hammerfest og Lier. Det er fjerde gang at TESS Vest teiknar tilsvarande rammeavtale med Statoil. Den første blei signert i 1991. Sidan har TESS Vest vunne nye avtaler med Statoil ved alle anbodsrundar.

Et monaleg mengd årsverk i TESS er berørt av den nyteikna avtalen. Partane går ikkje ut med verdiestimatar. TESS reknar rammeavtalen som den mest omfattande i sitt slag på det norske slangemarknaden.

Avtale med større omfang

Den nye slangeavtalen omfattar alle Statoils offshoreinstallasjonar på norsk sokkel. Installasjonane Grane, Heimdal A og B, Oseberg A, B, C, D og Sør/Øst, Troll B og C samt Njord A og B er inkludert.

På landsida kjem Stureterminalen nord for Bergen i tillegg. Desse installasjonane og anlegga har ikkje vore inkludert i den førre avtaleperioden. Tilsvarande har Statoil inkludert alle slangetypar. Det betyr at avtalen også inkluderer lasteslangar. Som tidlegare omfattar avtalen alle Statoils landanlegg, der raffineriet på Mongstad er det største.

På tenestesida ser TESS eit monaleg potensial for å vidareføre samarbeidet om tenesteproduktet TESS Hose Management (THM).

Dette er eit vedlikehaldskonsept som gir full sporbarheit på slangar, førebygger uønska hendingar og bidreg til økt oppetid. TESS er inne med THM på en rekke Statoil-installasjonar på norsk sokkel.

Avtalen er gjeldande frå 1. desember 2012. TESS kompletterer ein elektronisk varekatalog til bruk på Statoils eige elektroniske marknadsplass, slik at innkjøpsprosessane kan automatiserast.

Stor betyding for TESS

Den nye avtalen med Statoil har stor betyding for TESS sin posisjon som ein leiande slangeleverandør. Den er også viktig for å styrkje det tette nettverket av servicesentre som TESS har langs kysten. Å vere til stades skal sikre kunden høy servicegrad og rask mobilisering ved eventuelle akuttbehov. I 2009 teikna TESS Vest ein stor rammeavtale med Statoil om leveransar av verktøy og industrivarer. Denne avtalen spring vidare uavhengig av den nye slangeavtalen.