Med Eiksundsambandet vert Eika ei lett tilgjengeleg perle for innbyggjarane i regionen. Sørsida av øya er i dag regulert til hytteområde. Nokre hytter er komne opp, nokre er under utbygging og andre er under planlegging. Teknisk sjef i Ulstein kommune, Elling Indresøvde, innser at øya kan ha interesse for fleire enn innbyggjarane i kommunen. Kommunen må ta opp at reguleringsplanane for området, mellom anna for å teikne inn fylkesvegen. Kan det vere aktuelt å teikne inn eit bustadfelt på øya? Nei, det er tilgjengelege bustadtomter i Eiksund, svarer Indresøvde og meiner det får halde. Han ser på det som uaktuelt at kommunen skal tilretteleggje bustadtomter på Eika når det står fleire ledige tomter klare i Eiksund. Indresøvde spår at planprosessen for området kan verte omfattande. Men han kan ikkje kome med nokon dato for når kommunen startar opp med dette arbeidet.