Den nye norma skal erstatta dagens norm. Arbeidet skal vera ferdig 15. mai 2011 etter ein open og inkluderande prosess. Målet er å etablera ei norm som gjer det lettare å vera nynorskbrukar, som er tydeleg for alle som bruker nynorsk som sidemål, og som er stabil over tid. Norma skal vera lett å bruka uavhengig av formell utdanning og språkkompetanse, heiter det i vedtaket frå styret. Rettskrivingsnemnda (prosjektgruppa) • Seniorrådgjevar Grete Riise (62), Bergen, leiar. Riise er nettredaktør hjå Fylkesmannen i Hordaland. • Førsteamanuensis Unn Røyneland (40), Oslo, nestleiar. Røyneland arbeider ved Universitetet i Oslo og ved Høgskulen i Volda. • Journalist Ragnhild Bjørge (32), Oslo. Journalist og reportasjeleiar i NRK Dagsnytt. • Lærar Karin Magnetun (46), Ål, Torpo barneskule. • Lektor og forfattar Tore Elias Hoel (56), Bodø videregående skole. • Redaktør Svend Arne Vee (42), Flora. Vee er redaktør i lokalavisa Firdaposten i Florø. • Prosjektdirektør Åse Wetås (37), Oslo. Wetås leier arbeidet i Norsk Ordbok 2014. • Ordlisteredaktør og språkrettar Aud Søyland (55), Leira, prosjektsekretær. Mandatet 1 På grunnlag av utgreiinga om nynorsknorm i 2002, seinare offentleg ordskifte, språkmeldinga frå 2008 og drøftinga av denne i Stortinget våren 2009 set styret i gang arbeidet med å laga ei tydeleg, enkel og stram norm for nynorsk, utan sideformer. Denne nye norma skal vera eit tilbod til alle som ynskjer å skriva korrekt nynorsk, og ho skal gjelda for alle som pliktar å skriva innanfor ei norm. 2 Målet er å etablera ei norm som gjer det lettare å vera nynorskbrukar, som er tydeleg for alle som bruker nynorsk som sidemål, og som er stabil over tid. Norma skal vera lett å bruka uavhengig av formell utdanning og språkkompetanse. 3 Norma skal vera slik at nynorsken framleis kan appellera til språkbrukarar over heile landet og gir rom for former som er i allmenn bruk blant breie grupper av nynorskbrukarar. Breitt talemålsgrunnlag, mykje brukte former og ord, geografisk spreiing og skriftspråktradisjonar er difor blant dei viktigaste faktorane som skal balanserast i den nye norma. 4 Grunnlagsmaterialet frå arbeidet med normering 2001–2003 er eit fagleg hovudgrunnlag for arbeidet med den nye norma. 5 Det blir oppnemnt ei breitt samansett nemnd på sju medlemer som utfører arbeidet i tråd med dette mandatet og dei rammene for arbeidet som er utdjupa nedanfor. Til hjelp i arbeidet får nemnda ein eigen sekretær. 6 Arbeidet skal gjennomførast i ein open og inkluderande prosess. Nemnda har ansvaret for å utforma ein arbeidsplan som tek omsyn til dette og dei rammevilkåra som er sette opp. 7 Nemnda skal leggja fram endeleg innstilling seinast 1.4.2011 med eit ope høyringsmøte i februar 2011. 8 Styret vil leggja til rette for at den nye norma kan gjelda frå 1.8.2012 og då mellom anna vera tilgjengeleg i ei ny utgåve av Nynorskordboka, under føresetnad av godkjenning frå Kulturdepartementet. Frist 1. april 2011: Endeleg tilråding frå prosjektgruppa, til behandling i Språkrådets fagråd for normering og språkobservasjon og i Språkrådets styre. Frist for ferdig behandling: 15. mai 2011. Bakgrunn Det var i september 2009 at Kulturdepartementet bad Språkrådet om å setja i gang arbeidet med ein gjennomgang av nynorskrettskrivinga, på bakgrunn av tidlegare vedtak i saka i styret og behandlinga av stortingsmeldinga «Mål og meining».