Det kombinerte bustad-, kontor- og forretningsbygget på Sauneset reiser seg. Vest Bygg kan opplyse om at dei er ein månad forseinka. Det store aktiviteten i byggjemarknaden gjer at dei ikkje tør love kundane sine nokon data for når byggjet skal vere ferdig. Men etter planen skal dei 17 leilegheitene vere innflyttingsklare i september. Huset skal få te etasjar pluss ein litt større underetasje. I dei to øvste etasjane skal det inn 19 leilegheiter. Så er det ein etasje til kontor. Vest Bygg har blitt kontakta av mange som er interesserte i kontorlokale der, men det er vanskeleg å selje lokale før dei har ein dato for når lokale står ferdige så bedriftene kan flytte inn. Dei har i overkant av 1000 kvm med kontorlokale å selje, og lokala kan tilpassast så kjøparane sjølve kan regulere kor stort eller lite kontorlokale dei vil kjøpe. Vest Bygg melder om at dei om ein månad vil gå ut å selje kontorlokala, anten sjølv eller gjennom meglar. Då vil dei òg leggje ut for sal dei 5 - 6 bustadene dei har hatt som er ledige. I underetasjen skal det vere forretningar. Underetasjen er siste delen av huset dei byggjer ferdig og vil ikkje vere klart før 2008. Det er framleis hemmeleg kven som der skal inn. Men etter det Vikebladet Vestposten kjenner til skal ein større matvarekjede inn i her.