Aksjane vart teikna til ein teikningspris på NOK 40 pr. aksje, noko som bringar inn eit bruttobeløp på NOK 150 millionar kroner. Det totale talet på aksjar etter den private plasseringa vil vere 39,2 millionar aksjar, noko som gir selskapet ein marknadsverdi på NOK 1,567 millionar. Den private plasseringa vart gjennomført gjennom ein bodgjevingsprosess, der det kom inn mellom 500 og 550 millionar kroner. Ei monaleg overteikning. Reiarlaget ønska ikkje å ta inn meir enn 150 millionar kroner. Tilbods- og bodgjevingsprosessen vart administrert av Pareto Securities ASA og Glitnir Securities ASA.