Arena Eiendom Ulsteinvik AS har kjøpt kvileheimstomta for å byggje seniorbustader der. Då kommunen inngjekk avtale med utbyggarane om sal av tomta var avtalen at kommunen skulle ta kostnadene med å rive kvileheimen. Det kommunale eigedomsføretaket lyste så ut jobben på anbod. Entreprenørane Ulstein Betongindustri vann anbodsrunden og skal rive heile anlegget for 569 000 kroner. Kontrakten vart skrive i haust, men entreprenørane har hatt så mange oppdrag at rivinga kom ikkje i gang før i januar. Når skal dei vere ferdige med rivinga? Me har ikkje avtalt nokon dato, avtalen er at dei skal vere ferdige så snart som mogleg, svarer dagleg leiar Terje Høybakk i Ulstein Eigedomsselskap KF. Han kan opplyse om at avtalen med utbyggarane er at medio ultimo mars skal tomta vere klar. I september i fjor tilbaud Arena Eiendom Ulsteinvik AS seg å betale rivingskostnadene utover 450 000 kroner for å få fortgang på saka. Dette tilbodet svara aldri kommunen på. Men då kommunestyret 26. oktober 2006 godkjende kjøpsavtalen, oppmoda dei utbyggarane å koste rivinga utover 450 000 kroner. Men det akta ikkje Arena Eiendom Ulsteinvik AS å gjere. Fristen dei hadde sett var gått ut. Det vart i haust spekulert i at dette ville koste kommunen fleire hundre tusen kroner. Men tapet ende så på 119 000 kroner.

Fleire anleggsmaskiner er i sving for å rive kvileheimen fortast mogleg.
Rivinga av gamle kvileheimen går fort framover.