Det er i eit opent brev adressert fylkesutvalet at Sunnmøre regionråd no grunngjev si tilråding i saka kring kvar politimeisteren skal halde til. Dette er ei sak som har ført til stor debatt, og det har gått heitt for seg både i avisspaltene og i dei politiske kretsane.

Sunnmøre regionråd har også tidlegare sagt at dei vurderer Ålesund som best eigna som administrasjonsstad for Møre og Romsdal politidistrikt. Konkusjonen dei no kjem med er basert på faglege kriterium der Ålesund kjem best ut, om ein ser på dei kriteria regionrådet har vekta høgast. Allereie under møtet i fylkesutvalet 24. mars i år blei det vedteke at dei politifaglege vurderingane skulle leggast til grunn for lokaliseringa av politimeisteren. No skal fylkesutvalet handsame saka på nytt førstkomande måndag.

Meiner Ålesund er best eigna

Fylkesrådmannen har allereie foreslått Kristiansund som lokalisering for administrasjonssenter i det nye distriktet.

- For innbyggarane i Møre og Romsdal er det viktig at fylket består som eige politidistrikt, og val av administrasjonsstad vil i liten grad påverke polititenesta overfor befolkinga direkte. Det som likevel blir avgjerande er at administrasjonsstaden blir lagt der rammevilkåra for å levere gode polititenester både i dag og i framtida er best, skriv Sunnmøre regionråd i brevet.

Regionrådet har lista opp ei rekkje punkt dei meiner er viktig å ta med seg i vurderingane.

Dei meiner at administrasjonsstad i Ålesund vil gje innbyggarane i fylket eit politidistrikt med kostnadseffektiv og praktisk plassering, tilstrekkeleg befolkingsgrunnlag for å sikre naudsynt rekruttering og utvikling av gode fagmiljø, moglegheit for samlokalisering av politi, brann og helse, eit robust politidistrikt som vil kunne bestå som eige distrikt også i framitda, samt ei plassering nær det mest risikoutsette området i fylket.