Politimeister Ingar Bøen har kalla inn alle politikarar til nettmøte 9. juni. Tema for møtet er hatefulle ytringar mot lokale folkevalde, politiske tillitsvalde og andre samfunnsdebattantar.

Diverre er det ein del politikarar som opplever ein del trasig som folkevald. I media har ein kunne lese om fleire unge vaksne, særleg kvinner, som gir seg i politikken for dei opplever så mykje ekkelt. Nokre blir drapstruga, skjelt ut og og kjem i ein del ubehagelege situasjonar.

Hanne Notøy (Ap) har tatt initiativ og fått med seg alle listetoppane på eit felles opprop for ein anstendig valkamp. Notøy seier at ho ikkje er redd for oppførselen til nokon av dei andre listetoppane når dei no går inn i valkampen, men ho håper at dette kan vere eit viktig signal til innbyggarane om korleis dei ønskjer valkampen.

Listetoppane seier til Vikebladet Vestposten at dei ikkje skal vere redde for å vere usamde, men dei skal diskutere politikk og sak, ikkje kome med stygge personåtak.

Det handlar også om at om ein av dei ser at ein annan politikar blir åtaka av eit nettroll, så skal dei gå ut å forsvare den som blir åtaka. Dette for å syne at dei ikkje aksepterer sjikane og hets.

Listetoppane meiner det er viktig for demokratiet å skape trygge og gode arenaer for diskusjonar, der folk torer å ytre seg.

Slik ser oppropet ut:

Opprop for ein anstendig valkamp

11.september er det kommunestyre- og fylkestingsval.

For å sikre gode vilkår for demokratiet, for dei politiske debattane og ytringsfridomen og for dei aktive deltakarane i debattane, signerer vi med dette eit opprop for ein anstendig valkamp og mot sjikanering og trakassering av menneske som ytrar seg.

Alle som tek aktivt del i diskusjonar og debattar på ulike arenaer skal kjenne seg trygge og ikkje utsettast for personhets for dei meiningar dei ytrar og står for.

Vi vil at så mange som råd skal våge å bidra i samfunnsdebatten. Då må debattane vere saklege og ikkje personretta.

Ved å signere oppropet, og oppfordre fleire til å gjere det same, håper vi å bidra til trygge debattarenaer.

Alle som signerer oppropet forpliktar seg til å vere gode rollemodellar og å ta til motmæle når vi opplever eller oppdagar at andre vert sjikanerte eller trakasserte.