Fungerande ordførar i Hareid meiner den nye ordninga med innføring av bosdunkar er den beste løysinga. Men han ser samtidig at ein del personar som avsides, kan finne ordninga problematisk. Herøy, Ulstein og Sande har alt vedteke ordninga, og Søre Sunnmøre Reinhaldsverk (SSR) ventar no på eit vedtak frå Hareid. Nesset, som er vara til SSR, veit at styet jobbar med diverse dispensasjonar frå dunkordninga. At enkelte anten skal få halde fram med bossekkordninga eller at dunken deira skal bli henta med mindre dunkbilar. For ei tid tilbake gav SSR ut ei avis der dei oppmoda folk om å kome med merknader til dunkinnføringa. I følgje Nesset kom det inn 20 merknader frå Hareid. Han oppmodar folk som har sterke innvendingar til å be om at SSR tek ei ny vurdering av føreskriftene.