Det er nettsida til Ulstein kommune som melder at kommunen har nytta tilbodet frå sentrale styresmakter om fri rettshjelp for å få avklart dei juridiske spørsmåla knytt til utbygginga på Havågneset, gnr 73, bnr. 29. Uttale frå advokatfirmaet Thommesen Krefting Greve Lund AS skal takast opp på førstkomande møte i teknisk utval som er 13. mai. Advokatfirmaet sin uttale skal i hovudsak stø Ulstein kommune sitt standpunkt i saka. Teknisk sjef rår no til at saka blir sendt på høyringsrunde, med sikte på å realitetshandsame: 1. Rammeløyvesøknad og søknad om dispensasjon for ulike tiltak slik det går fram av brev datert 30. september 2008 frå AG Plan og Arkitekter, men no med Sporstøl Arkitekter som ansvarleg søkjar. 2. Eventuelle reaksjonar og sanksjonar på tiltak som er gjennomførde i strid med gjeldande lovverk.