(NPK-NTB): I år blei til saman 11.539 konfirmert av Human-Etisk Forbund. Ifølgje forbundet svarar det til 18,4 av alle 15-åringane i Noreg.

– Nesten kvar femte ungdom i Noreg vel å konfirmera seg humanistisk i år, seier generalsekretær Trond Enger.

Humanistisk konfirmasjon er eit tilbod om eit kurs i livssyn og etikk, der ungdommane reflekterer og diskuterer saman i grupper. Kurset blir avslutta med ein høgtideleg seremoni.

Å gje ungdommane valet om dei vil konfirmera seg kristent, humanistisk eller ikkje i det heile, har blitt godt forankra i Noreg.

– Konfirmasjon er for mange ungdommar eitt av dei første viktige verdivala. Målet vårt er at kurset skal gje ungdommane eit godt grunnlag når dei skal ta viktige val også seinare i livet, seier Enger.

Dei siste fem åra har det vore ein jamn auke i talet på humanistiske konfirmantar kvart år.

– Vi håpar sjølvsagt på ny rekord i 2019, og vi arbeider saman med våre frivillige med å leggja til rette på best mogleg måte der det er fulle kurs allereie, seier generalsekretæren.

Påmeldinga til Humanistisk konfirmasjon 2019 er open fram til 1. oktober.