Fatlands slakteri på Austlandet slakta tre gonger så mange storfe som normalt i juli.

– Vi har hatt 200 prosent fleire dyr til slakt enn vanlegvis i juli. Ei normal veke på sommaren ved Oslo-avdelinga blir det slakta 100 dyr, no har det vore 300, fortel konsernsjef Terje Wester i Fatlands slakteri til Nationen.

Fatlands slakteri på Jæren har hatt ein auke på 59 prosent, mens auken på Ølen har vore 46 prosent i juli. Hos Nortura vart det slakta rundt 22.000 dyr frå veke 28 til 32, 4.000 fleire dyr enn på same tidspunkt i fjor.

– Sidan vi ikkje automatisk et mykje meir kjøtt enn vanleg, blir meir sendt på fryselager. Vi har stor tru på at norsk mat står sterkt blant forbrukarane, slik at vi får omsett dette kjøttet i tida framover, seier assisterande kommunikasjonssjef Eskil Pedersen.

Bøndene har kravd krisehjelp frå staten etter tørken i Sør-Noreg i Noreg. Måndag møttest delegasjonar frå Bondelaget, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks- og matdepartementet for å starte forhandlingar.

Bondedelegasjonane la på bordet fleire krav for å hjelpe både korn- og husdyrbønder så vel som grønsaks- og fruktprodusentar. Dei fryktar konkurs og varig skade på norsk matproduksjon om dei ikkje får ei krisepakke som monnar.

Regjeringas forhandlingsleiar Leif Forsell ville ikkje kommentere krava, men lova å komme tilbake til motparten med eit svar så snart som mogleg.