– Det som måtte vere igjen av analog kommunikasjon med det offentlege, skal lukast heilt bort. Det trur eg er realistisk, seier Peter Christian Frølich, som har leidd Høgres digitaliseringsutval.

I eit anna forslag som også skal behandlast på landsmøtet til helga, heiter det at saksbehandling som ikkje krev betydeleg skjønnsutøving, i størst mogleg grad skal automatiserast.

Ein slankare offentleg sektor og høgare kvalitet på dei tenestene som blir leverte, er sentrale mål for Høgre.

– Samanlikna med andre land har vi både ein skyhøg del tilsette og skyhøge kostnader knytt til offentleg sektor. Det gir oss eit godt velferdssamfunn, men på sikt er det ikkje berekraftig å behalde ei så stor rekning for fellesskapet, seier Frølich til NTB.

Breitt ut

Han meiner det offentlege ved meir digitalisering kan klare seg med færre tilsette og dermed færre kontor, for eksempel færre domstolar og Nav-kontor. Frølich ser for seg at flyreiser blir kutta og at fysiske møte blir erstatta av Skype-møte i det offentlege.

Samtidig fell mange utanfor. Med støtte i tal frå ein SSB-publikasjon slo Sintef-forskar Petter Bae Brandtzæg nyleg fast overfor Aftenposten at over 400.000 menneske føler seg utanfor grunna teknologiutviklinga.

Frølich erkjenner at dette er eit kjempeproblem, men viser til at det må løysast med tilpassing, etter- og vidareutdanning og kursing, ikkje politisk kapitulasjon.

– Altfor kort frist

Men tala bekymrar Pensjonistforbundets generalsekretær Harald Olimb Norman. Han synest intensjonen i forslaget er god, men meiner fristen er for kort.

– Dei tar seg vatn over hovudet dersom dei verkeleg trur at vi kan leve med at all skriftleg kommunikasjon med styresmaktene kan vere digital innan 2025, seier han til NTB.

– Det vil i 2025 vere store grupper som ikkje er i den digitale verda. Dette blir difor ei form for diskriminering, meiner Norman.

Han etterlyser meir skulering for å få fleire nordmenn over på digitale flater.

– Køyrer over behova til folk

Heller ikkje Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik er nådig når han får høyre om Høgre-forslaget.

– Det er heilt utruleg at Høgre vil forby at dei som ønsker å få informasjon på papir, skal ha moglegheit til det i framtida. Høgre vil altså at staten skal køyre over ønska og behova til folk, seier han til NTB.

– Det er viktig at ein har eit samfunn som tar den enkelte på alvor og prøver å dekke behova på ein best mogleg måte. Høgre meiner tydelegvis at dei veit betre enn den enkelte borgar. Det er ein svært uklok politikk, meiner han.

Klubba ned

Frølich peikar på at Stortinget blant anna sa nei til forsøket frå regjeringa på å spare 400 millionar kroner på å kutte kraftig i talet på kemnerkontor. Han trekkjer også fram den symboltunge pensjonsslippen, som opposisjonen i vinter sørgde for framleis vil vere tilgjengeleg på papir.

Frølich meiner opposisjonen ofte tyr til enkle løysingar i møte med samfunnsendringar, som kunstig sysselsetting, subsidiar og skatt på robotar, i staden for å tore å ta upopulære, men nødvendige avgjerder.

– Den type politisk motstand vil sjå meir og meir steinalderaktig ut i møte med digitaliseringa, hevdar han.

Gjelsvik meiner uttalane om pensjonsslippen luktar av omkamp, men viser til at stortingsfleirtalet har vedtatt dette.

– Det forventar vi at regjeringa no følgjer opp, trass i haldninga som eksisterer i partiet til statsministeren.