Det er U-landshjelp frå Folk til Folk (UFF) som har inngått avtale med Prix om å få plassere konteinaren utanfor butikken. UFF har det fulle ansvaret for konteinaren. Både for tømming og at det er ryddig og reint rundt han. Ein full konteinar rommar om lag 200 kg tøy, og i ein konteinar blir det samla inn ca. 4000 kg kle og sko i løpet av eit år. I gjennomsnitt blir det putta 75 kg i han per veka. Men innsamlinga er sesongbetong, og høgsesongen er når folk skiftar sesonggarderbo, spesielt vår og haust. Innsamlingskontainaren skal tømmast regelmessig, i snitt ein gong i veka. Kle og sko som blir putta i konteinaren blir sortert ut frå prinsippet om å få så stor verdi ut av varene som mogleg. Noko av tøyet, om lag 3%, er av høg kvalitet og blir selt i ein av UFF sine Second Hand-butikkar, som finansierer deler av innsamlinga og sorteringa av tøyet. I tillegg gir dette eit overskipt som blir donert til utviklingsprogram som UFF har i Afrika. Ein god del av tøyet, (62%) blir sendt til samarbeidspartnarar som UFFs har i Afrika, eller selt til handelsmenn i Aust-Europa. Men 35% av kleda har så dårleg kvalitet at dei blir brukte til gjenvinning eller går til avfall.