Dermed vert det eit felles ferjekort for Vestlandet frå 1. februar i år. Ferjekorta kan også nyttast på Tide Sjø sine samband i Trøndelagsfylka; Brekstad – Valset og Levanger – Hokstad, og Fjord1 MRF sitt samband i Finnmark; Hasvik – Øksfjord – Tverrfjord. RABATT PÅ ALLE REISER – Vi er nøgde med at Ferjekort no takast i bruk på heile Vestlandet, seier seniorrådgivar Robert Fjelltun Bøe i Statens vegvesen. Ferjekort kan nyttast på tvers av ferjeselskapa og trafikantane får same rabatt på alle samband som er med i ordninga. Ei felles betalingsløysing og rabattordning har lenge vore eit ønske, spesielt frå næringstransport og andre som reiser ofte langs kysten. Statens vegvesen har teke initiativ til samarbeidsprosjektet om ferjekort, som etter kvart kan takast i bruk av alle ferjereiarlaga i landet. BYTE AV KORT For å få rabatt etter 1. februar treng du ferjekort. Har du verdikort i dag, og vil ha overført restverdien til det nye kortet, må dette gjerast hos det selskapet som har levert det gamle kortet. Alternativt kan du skaffe deg ferjekort på ferja du skal reise med, og deretter få refundert restverdien på gamalt kort ved å sende det til selskapet som har levert dette. SONEKORTA GÅR UT For deg som kunde blir dei tilgjengelege produkta bortimot som før, men sonekort for bil og person kan ikkje lenger brukast. Alternativet er verdikort. Du får refundert restverdien på sonekortet ved å sende inn gamalt kort til det ferjeselskapet som har levert dette. Gamle periodekort og studentkort kan nyttast ut perioden det er betalt for. Etter det må ein kjøpe eit ferjekort.