Hareid kommune har ein gammal gjeld på 8,5 millionar kroner som kommunestyret har vedteke skal betalast ned i åra 2006-2008. Dei har også vedteke at dersom det blir overskot i rekneskapen, så overskotet brukast til å betale ned gjeld. Med ein million kroner i overskot vil det dermed bli mindre å betale ned i 2007 og 2008. Målet er å kome ut av Robekk-lista i 2008, og slik det ser ut no er vi på god veg til å nå målet, kommenterer ordførar Gunn Berit Gjerde. Ho legg til at det inneber ein stram økonomidisiplin i åra framover. Fylkesmannen har godkjent driftsbudsjettet for 2007, men vil vente med godkjenning av investeringsbudsjettet til den endelege rekneskapen ligg føre. Vi har ikkje, slik som ein del andre kommunar, ståande store verdiar som kan seljast. Hareid brukte salet av kraftaksjane for ein del år tilbake til å finansiere utbygging av Hareid sjukeheim og Hareid sentrum, forklarer Gjerde. Dei siste åra har kommunen vore gjennom ein prosess med nedskjeringar, omorganisering og effektivisering. Ordføraren slår fast at overskotet i fjor viser at denne prosessen har vore nyttig. Trass i den stramme økonomien meiner Gjerde at Hareid har klart å oppretthalde eit nokså godt tenestenivå for innbyggjarane.