Det blir skifte i leiargruppa i Total-Bygg AS i Hjørungavåg. Jostein Nedrelid som i ei årrekkje har vore dagleg leiar, vert prosjektutviklar, medan Thor Ove Rekdal Nedrelid frå 26.august kjem inn som ny dagleg leiar.

Nedrelid d.y. og d.e. har jobba tett saman om prosjektutvikling, strategiske val og økonomisk rapportering i fleire år, og omrokkeringa vil i stor grad formalisere arbeidsdelinga som allereie eksisterer.

Thor Ove Nedrelid har bakgrunn som statsautorisert revisor frå Norges Handelshøyskole (NHH), og har til no jobba i Ernst & Young Oslo. I tillegg til erfaring frå styrearbeid i Total-Bygg har han omfattande erfaring frå byggje- og anleggsbransjen som utførande revisor for prosjektrelaterte verksemder som Mestakonsernet, Sødrakonsernet og Schneiderkonsernet.

Han har brei erfaring frå revisjon av organisasjonar som Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi, VG, De norske Bokklubbene, og han har hatt oppdrag innan rådgiving mot kontrollorgan og store statlege foretak. Han har også revidert lokale anleggsprosjekt som Kvivsvegen og Bjørke–Leira, samt større prosjekt som E6-parsellane Hovinmoen-Dal-Boksrud og Bybaneparsellane Fana og Skjold i Bergen.

Omsette for 42 mill. kroner

Thor Ove Nedrelid seier at han er stolt over å vidareføre ein nesten 60 år gammal byggjetradisjon i familien, og har ei brennande interesse for selskapet, som har teke store steg både når det gjeld omsetning og resultatutvikling dei siste åra. Selskapet omsette i 2012 for MNOK 42 (med ein prognose på ca MNOK 43 i 2013). Driftsresultatet var på MNOK 4,6 og resultatet etter skatt på MNOK 2,4.

– Vi vil halde fram med å jobbe hardt til beste for både kundar og lokalsamfunn, seier han. Hovudsatsinga er bustadbygging i Hjørungavåg, Hareid og Ulstein, og selskapet si målsetjing er å levere bustader med høg bruks- og vidaresalsverdi for kundane. Han fortel vidare at selskapet bruker lokale underentreprenørar.

– Det er avgjerande at drift og arbeidsplassar kan sikrast gjennom gode økonomiske resultat, seier han.