Det går fram av høyringssvaret til Posten på arbeidet til Samferdselsdepartementet med endringar i postlova. I brevet går det fram at 95 prosent av det som i dag hamnar i postkassane til folk, kan digitaliserast.

Ei omlegging vil innebera at 1.500 årsverk blir overflødige, og at om lag 2.600 tilsette får endra arbeidsoppgåver. På sikt ventar Posten at det blir postombering berre éin dag i veka.

– Viss staten vil halda oppe postomdeling fem dagar i veka, vil utgiftene veksa for kvart år. I 2025 vil staten måtta betala éin milliard kroner for ulønsame, men leveringspliktige posttenester, skriv Posten.

Tilsette støttar

Dei fagorganiserte i LO-forbundet Postkom støttar forslaget frå arbeidsgjevaren. Også dei tilsette ser at postvolumet vil halda fram å falla dramatisk i åra framover som følgje av auka digitalisering. Dei meiner difor det er betre med ei styrt og føreseieleg omlegging.

– Postkom krev at det blir sett av minimum 18 månader frå vedtak til gjennomføring. Erfaringsmessig veit vi at vi treng den tida for å finna gode omstillingsmoglegheiter for ei så stor gruppe tilsette, seier forbundsleiar Odd Christian Øverland i Postkom.

Postkom føreslår også at det årlege resultatet etter skatt på 9 prosent av eigenkapitalen kan nyttast til omstillingstiltak. Samtidig krev fagorganisasjonen utbyttestopp inntil omstillingane er gjennomført og at staten må dekkja kostnadene for ulønsame posttenester fram til omlegginga er fullført.

-Dramatisk utvikling

– For den økonomiske bereevna til Posten er utviklinga dramatisk. Mange trekkjer fram at «Posten skal gå med post, ikkje med overskot». Det blir for enkelt. Posten skal levera dei tenestene du og eg faktisk treng, utan å belasta fellesskapet. Det betyr postomdeling annankvar dag og etter kvart éin dag i veka, seier konsernsjef Tone Wille.

Forbundsleiar Øverland peikar på Danmark der prosessen med å kutta i posttenestene var alt anna enn føreseielege.

– Vi vil unngå brutaliteten ein fekk i Danmark der ein på nokre månader gjekk frå fem dagars omdeling til éin dag kvar veke, seier Øverland.