I eit brev frå Hareid næringsforum, som var underteikna av leiar Oskar Grimstad og nestleiar Erling Hareide, skriv dei mellom anna at dersom dagsenteret Sanzibar får bruke Vådalhuset, vil det ikkje påverke utviklinga av handelen i Hareid sentrum positivt, men heller reversere utviklinga. Denne formuleringa har sett sinna i kok hos ein del innbyggjarar i Hareid, og 20. februar gjekk Eldbjørg Ertesvåg, leiar i NFU Vestre Sunnmøre lokallag ut i avisa og gav uttrykk for at ho reagerte negativt på argumentasjonen til butikkgruppa. Eg trudde det var slutt på slike haldningar, sa ho blant anna. Sidan har det vore fleire innlegg både i lokalavisa og på nettet om saka, og Linda Haddal Røssevoll finn det altså merkeleg at Oskar Grimstad ikkje har kome med ein uttale.

Burde be om orsaking

Det kan godt hende at han ikkje meinte det slik som det stod på trykk. Men då burde han seie frå. Ikkje minst burde leiinga i Hareid næringsforum beklage overfor brukarane av Sanzibar - og foreldra deira, meiner Haddal Røssevoll. Ho opplyser at Hareid Høgre hadde gruppemøte tysdag, og at dei då mellom anna drøfta saka om ny plassering av Sanzibar. Vi er opptekne av at bygga i sentrum som er regulert til forretning skal brukast til det. Men ut frå dei opplysningane som no har kome fram om at Sanzibar vill ha både eit utsal og ein kafe i Vådalhuset, så synest vi at dei heilt opplagt stettar krava til reguleringsplanen. Når saka kjem til ny handsaming vil Høgre gå inn for at dagsenteret får flytte til Vådalhuset ytst i Kjøpmannsgata. Haddal Røssevoll meiner næringslaget bør vere glade for at det finst eit veldrive dagsenter i Hareid. No har vi ein gyllen sjanse til å få dei ned frå tredje etasje til gateplan. Det er positivt at dei blir meir synlege og integrerte i kommunen. Røssevoll viser til Sula kommune, som har eit liknande tilbod midt i sentrum. Kommunen leiger lokalet, som har fått namnet Mylnå Senter. Der er stor aktivitet, med utsal og kafe, og folk reknar det som ein positiv tilvekst til sentrum. Eg håper denne saka, som har kome så skeivt ut på Hareid, får ein positiv slutt - med eit einsemmig vedtak, kommenterer Linda Haddal Røssevoll.