Til formannskapsmøtet i Hareid i dag torsdag 1. mars ligg det føre tre søknader om tildeling av tomter i strandsona på indre Hareid.

Trebåtbygging

Den første kjem frå Alfred Wolsdal, som er ute etter ein stad der han kan bygge kopiar av gamle trebåtar. Han har vore på synfaring med tanke på å ta i bruk to gamle naust, som han er innstilt på å restaurere og fornye slik at han kan ha ståande den gamle trebåten i det eine naustet og bygge kopien i det andre. Området mellom nausta vil kunne egne seg til opptrekk for fleire båtar i gamal stil utan å endre nemneverdig på strandsona. Slik Wolsdal ser det vil han ha behov for å kjøpe eit visst areal både ut i sjøen og sidevegen. Rådmannen kommenterer til søknaden at ein må vurdere nøye om det er fornuftig å knyte Wolsdal si lokalisering av trebåtbygging til dei to gamle naustbygga. Han ber politikarane vurdere om det er andre stader som ligg areal- og bygningsmessig betre til rette.

Vestskjell

Neste søknad gjeld selskapet Bosse Invest AS v/Jostein Hareide, som ber om å få frådelt og løyst ut den resterande delen av det området på Raffelneset som er lagt ut til akvakultur i kommuneplanen. Opplegget er å la Vestskjell AS etablere seg på tomta. I søknaden heiter det at Vestskjell er avhengig av eit reint miljø med reint og friskt sjøvatn. Dersom firmaet blir inneklemt med industri på begge sider, vil dei kunne få vanskar med å stette Mattilsyn-krava. Vestskjell kan derfor tilby seg å vere med på å dele kostnader med å rydde og halde sandstranda på Raffelneset meir tilgjengeleg for publikum. Vestskjell leverer spesielle produkt som hjerteskjell, sandskjell, knivskjell, strandsnegle og strandkrabbe - produkt som det har vore aukande interesse for her i landet dei seinare åra.

Kontor- og verkstadbygg

Den tredje søkjaren er Brekke & Kleppe Anlegg AS, eit anleggsfirma som er i stadig vekst og som er ute etter ein stad å etablere eit kombinert kontor- og verkstadbygg. Rådmannen i Hareid legg alle tre søknadene fram for formannskapet utan tilråding til vedtak, men han ber representantane om å sjå søknadene i samanheng og gjere seg opp ei meining om kva styringsdokument eller -vedtak ein skal legge til grunn for den vidare forvaltinga av Raffelneset.