Haddal Røssevoll (37) understrekar at ho ikkje har meldt seg ut av Høgre, og at ho ser på dei komande fire åra som ein pause. Om fire år kan det godt tenkast at ho står på liste igjen. Også vervet som leiar i Hareid Høgre kjem ho til å seie frå seg. Frå no av vil ho berre vere styremedlem. Dei siste fire åra har ho også vore medlem i Hareid formannskap. Eg har brukt mykje tid på å bestemme meg for om eg skulle satse på fire nye år i politikken. Konklusjonen min vart at det skal eg ikkje, og den dagen eg gav beskjed til valnemnda, kjende eg ei stor lette. Eg føler eg har gjort det rette, slår ho fast. Sønene hennar er no 8 og 11 år gamle. Dei siste fire åra er det ektemannen Per Øyvind Røssevoll som har tatt største støyten på heimebane. Han har vore i heimen ettermiddagane og kveldane og sett etter gutane, medan Linda har site på politiske møte. Men no har ting endra seg. Ektemannen har byrja i ny jobb. Han pendlar til Mexico, der han har fått seg jobb i eit selskap som driv med seismisk oljeleiting, og kjem til å bli borte halve året. I ein slik situasjon synest ho ikkje full jobb og høg politisk aktivitet er noko god løysing for borna. Eg ser at dei no er i ein alder då dei treng meg mykje. Både til lekselesing og det å berre vere til stades for dei på ettermiddag- og kveldstid. Linda vil ikkje risikere at sønene hennar skal site att med det inntrykket at mora i oppveksten deira stort sett sat på møte heile tida. Eg gler meg faktisk til å vere meir saman med dei. Har uro og usemje i kommunestyret og formannskapet vore utslagsgjevande for at du no trekkjer deg? Ikkje i det heile. Temperaturen har rett nok vorte nokre grader for høg etter min smak av og til, men slikt må ein politikar tole. Usemje er faktisk viktig. Det høyrer med til dei demokratiske spelereglane. Linda har vore ein engasjert lokalpolitikar i Hareid, blant anna i skuledebatten og prioriteringar innan pleie- og omsorgsetaten. No håper ho andre kan ta over. I Hareid har vi mange personar som aksjonerer. Det hadde vore fint om dei i staden for å vere aksjonspolitikarar kom med på vallistene til ulike parti. Då har dei større sjanse til å påverke, tipsar Linda. Striden om skulestruktur i Hareid kommune har vore både beisk og hard, og det blir i uformelle fora ymta om at det til hausten kjem til å bli lansert ei bygdeliste. Eg håper det ikkje skjer. Etter mitt syn er det betre at dei engasjerer seg i eit parti. Ingen, heller ikkje eg, finn eit parti der vi kan vere samde i alle programerklæringane, men det er gjennom politikken du har størst påverkingskraft, tek ho opp att. Sjølv skal altså Linda Haddal Røssevoll sitje på sidelina dei neste fire åra. Det blir litt rart, men eg kjenner at eg har gjort ei rett prioritering.