Kommunestyrerepresentant Marianne Breivik (Arbeidarpartiet) ville vite korleis det går etter omorganiseringa av den spesialpedagogiske tenesta i Ulstein kommune. Har kommunen fått tak i kvalifiserte personar til dei nye stillingane? Har kommunen eigenleg spara noko på omlegginga, når ingen av spesialpedagogane ville inn i den nye ordninga, men har faste stillingar i kommunen og ikkje er oppsagde? Og kan politikarane få ei skikkeleg evaluering av ordninga før budsjettarbeidet?

Får fleire timar for pengane

Kommunalsjef Gry Nordal kunne ikkje svare på kva kommunen har spart i kroner på omorganiseringa, men no får kommunen 30 timar (mot tidlegare 21 timar) direkte mot barn på ei heil stilling. Kommunen har tilsett to nye personar, der båe er høgskuleutdanna innan pedagogikk, og snart er dei også ferdig med vidareutdanning innan pedagogikk. Den tredje som er tilsett var også tilsett tidlegare. Dei tre personane deler 200 %-stilling.

– Dei er godt kvalifiserte og fungerer som eit team, opplyste Nordal.

Det vil ikkje kome noko evaluering før budsjettarbeidet, for budsjettarbeidet er alt i gang. Politikarane får eventuelt kome tilbake til kva slags evaluering dei ønskjer seg.

Ønskjer fleire evalueringar

Breivik presiserer til Vikebladet Vestposten at ho ikkje har tvilt på personlege kvalitetar og kompetanse til dei som no gir hjelp til førskulebarna. Ho var ute etter svar på om alle får den hjelpa dei treng med den nye ordninga, om der er nok ressursar til å sikre dette.

Det uroar henne at Ulstein dei siste åra har lagt ned eller omorganisert tiltak utan at evalueringar og konsekvensanalysar har vore lagt fram og diskutert på politisk nivå i forkant. Når tiltaka er borte eller endra viser dei seg vanskelege å reversere. Som politikar er det lett å godta endringar eller kutt dersom tiltaka er ikkje lovpålagde, men i eit folkehelseperspektiv og førebyggande perspektiv kan det likevel vere samfunnsøkonomisk rett å oppretthalde dei. For nokre år sidan vart ungdomsklubben Bell føreslått kutta, så også Snoezelen, men brukarane engasjerte seg og fekk stoppa det.

Breivik meiner at eit godt omdøme for kommunen kjem innanfrå, då er det viktig at innbyggjarane er fornøgde. Ho er glad for at borna og barnehagane får rettleiing og støtte.