Herøy Kulturhus var treffstaden torsdag og fredag. Flotte modellbåtar, stolpesko, høvlebenk og ein metallglinsande bil fylte idrettshallen i lag med store mengder brosjyremateriell og hundrevis av ungdomar. Arrangørane reknar med at om lag 800 ungdomar var innom hallen dei to dagane. Dei fekk ikkje berre tørr informasjon. Torsdag stilte landslagsjef Åge Hareide på scena i kulturhuset for å inspirere ungdomane til målmedviten innsats. Fredag helsa Fredrik Steen velkomen. Representerte over 100 yrke Messa viste omtrent alt det vi styrer med her i regionen, frå dei store verfta til bank og NAV. 15 verksemder frå næringsliv og offentleg sektor og 12 skular, opplæringskontor og utdanningsinstitusjonar tok del. Messekoordinator Helge Svarstad reknar med at over 100 yrke var representert. Den som var interessert fekk høve til å orientere seg både om utdanningsvegar, studielån og fagforbund. Svartad har inntrykk av at mange lokale bedrifter er opptekne av å marknadsføre seg overfor ungdomen. Aktive besøkande Arrangørane hadde teke visse grep for å få ungdomane til å sirkulere rundt i hallen. Ungdomskuleelevane hadde på førehand orientert seg om fem yrke som dei fann interessante. Etter messa skal dei skrive rapport om desse yrka ut frå dei opplysningane dei har samla inn på messa. Elevane ved dei vidaregåande skulane skulle velje seg eit opplæringskontor og finne ut kva for ulike fagbrev dette kontoret representerer. Dei skulle også finne ut kva høgskuleutdanning som kan føre til jobb hos bedriftene i regionen. I tillegg var det laga til ein konkurranse. På ulike stadar i lokalet var det plassert ein gjenstand som ikkje høyrde heime der. På standen for kommunesektoren sto til dømes eit brød med ei hammar i. Skulle dei ha sjanse til å vinne premien, måtte dei difor gå gjennom lokalet med argusauge. Miniseminar for ungdomen Tidlegare år har det blitt arrangert temaseminar for nøkkelpersonar innan yrkesliv og utdanning. I år fekk alle 10.klassingane tilbod om å ta del på eit av sju miniseminar om den yrkesretninga dei fann mest interessant: framtidsretta og internasjonale bedrifter, arbeid med menneske, fiskerinæringa, elektrofag, jenter og spennande jobbar, restaurant- og matfag eller byggfaga. Dei internasjonale bedriftene lokka til seg flest, med 75 deltakarar. Som ein solid nummer to kom ”Vil du arbeide med menneske” med 60 påmelde. 35 jenter var interesert i spennande jobbar. Dei fire andre hadde mellom 20 og 30 deltakarar. Messekoordinator Helge Svarstad ser miniseminara som ein god måte å informere ungdomane på. Det er også tydeleg at dei sjølve er klar over at om dei vel yrkesutdanning, vil dei raskt finne arbeid i regionen. Sjå fleire bilete frå messa i bildeseriane i denne nettavisa.

Ungdomane som besøkte yrkesmessa var svært opptekne med å svare på alle spsørsmåla i konkurransen. Her ser vi Marius Remøy, Fredrik Sande, Ørjan Gjelseth, Mats Djupvik, Eirik Sævik Monsen og Håvard Espeseth i full konsentrasjon. Dei tykkjer alle det var mykje spennande å sjå på messa.