(NPK-NTB): Merksemda dei siste ti åra om klimaendringar og miljøpåverking har hatt liten effekt på forbrukarane. Det viser det såkalla energibarometeret frå Kantar TNS for tredje kvartal.

– Det er framleis den økonomiske kostnaden som bekymrar forbrukarane mest ved eige straumforbruk. Belastninga dei påfører klima og miljø opptar dei i liten grad, heiter det i undersøkinga.

– Viktigare ting å tenkje på

Energibarometeret er ei kvartalsvis måling som er gjennomført sidan 1997. Hensikta er å følgje utviklinga i haldningane og åtferda til straumkundar.

67 prosent av dei spurde i undersøkinga synest dei gjer nok for å redusere eige energiforbruk. Meir enn 40 prosent oppgir at dei veit at det er lurt å avgrense energiforbruket, men at dei har viktigare ting å tenkje på.

33 prosent tenkjer sjeldan på å redusere energiforbruket, mens 32 prosent oppgir at dette vil legge ein dempar på livsstilen deira.

Mindre bekymra

Jo høgare årleg straumforbruk ein har, desto meir bekymra er ein for kostnadene. Frp-veljarane er overrepresentert blant dei som er mest opptatte av kostnader, mens veljarane til MDG og SV er overrepresentert blant dei som er mest bekymra for klimaet.

Undersøkinga viser også at færre bekymrar seg for klimaendringar som følgje av forureining enn for ti år tilbake. Delen fell frå 84 prosent i 2007 til 78 prosent i målinga i år. Tilbakegangen gjeld uavhengig av kjønn, alder og geografi, men kvinner bekymrar seg i større grad (88 prosent) enn menn.