Havila Shipping ASA hadde eit resultat før avskrivningar på 149 millionar kroner i 1. kvartal 2016, mot 200 millionar kroner i 1. kvartal 2015.

Totale inntekter var 335 millionar kroner i 1. kvartal 2016, mot 419 millionar kroner i 1. kvartal 2015.

Reiarlaget hadde 28 fartøy i drift pr. 31.03.2016. 24 fartøy opereres frå Fosnavåg, eitt av fartøya har ekstern eigar. Fire av fartøya opereres av det 50 % eigde selskapet Posh Havila Pte Ltd i Singapore.

Høgare tilbod enn etterspørsel

Spotmarknaden for offshore-fartøy var også gjennom første kvartal prega av høgare tilbod enn etterspørsel. For PSV-fartøy har dagrater i snitt vore lågare enn driftskostnader. AHTS-fartøy i drift har i snitt oppnådd høgare rater enn i første kvartal 2015.

Ved utgangen av første kvartal 2016 var 104 av fartøya som normalt opererer i Nordsjøen i opplag.

Ved inngangen til kvartalet hadde selskapet to AHTS-fartøy i opplag. Frå januar er eitt subsea-fartøy i opplag, men bys i marknaden. I februar vart eitt PSV-fartøy og frå april ytterlegare eitt PSV-fartøy lagt i opplag.

Flåteutnyttinga var på 78 % i 1. kvartal 2016, 90% eksklusive fartøy i opplag.

Resultat 1. kvartal 2016

• Totale inntekter var NOK 334,9 million (NOK 418,6 million).

• Totale driftskostnader var på NOK 186,3 million (NOK 218,3 million).

• Driftsresultat før avskrivningar vart NOK 148,5 million (NOK 200,3 million).

• Avskrivningar var NOK 81,7 million (NOK 80,6 million).

• Netto finansposter var NOK 30,6 million (NOK 175,0 million), der urealisert agio gevinst var NOK 58,8 million (urealisert agio tap NOK 78,0 million).

• Resultat før skatt vart NOK 29,7 million (NOK -60,7 million).

Flåte

Havila Shipping ASA driver pr. i dag 28 fartøy,

• 15 PSV (av dei har eit fartøy ekstern eigar, eit fartøy eig Havila 50 % av)

• 9 AHTS (4 av dei er det Posh i Singapore som opererer)

• 3 Subsea

• 1 RRV (Innleigd)

Tilsette

Havila Shipping ASA har i dag ca 625 sjøfolk og 46 tilsette i administrasjonen.