Etter planen skulle finansieringa til stillinga vere på plass i juni i fjor og stillinga lysast ut då. Så skulle den nye daglege leiaren ta til i september/oktober. Men så kjapt har det ikkje gått. Magne Grimstad er styreleiar i Ulstein Marknadsforum. Han kan stadfeste til Vikebladet Vestposten at Ulstein marknadsforum til no ikkje har tilsett nokon i stillinga. Me har framleis litt å gjere når det gjeld finansieringa, forklarer Grimstad. Kva står att? Har kommunen løyvd pengar? Ja, kommunen har løyvd pengar. Men me ventar på næringslivet. Der står noko att, svarer Grimstad. I tillegg til å få på plass finanisieringa slit marknadsforumet med å få kvalifiserte søkjarar til jobben, kan Grimstad opplyse om. Har stillinga vore lyst ut? Ja, ho var lyst ut i november. Då kom det inn mange gode søkjarar på aktivititietsdelen, men stillinga omfattar mykje meir. Vedkomande som blir tilsett skal fungere som dagleg leiar i Ulstein marknadsforum, seier Grimstad. Når arbeidsmarknaden er så god som han er no, blir det færre kvalifiserte søkjarar å ta av. Det ser ut til at det er vanskeleg å få nokon som alt er i arbeid til å seie opp jobben sin for å arbeide for Ulstein marknadsforum. Grimstad seier at det skaper frustrasjon i marknadsforumen at ikkje denne stillinga er på plass, men vil ikkje ha nokon konflikt. Styret i Ulstein marknadsforum har nyleg diskuterte saka. Dei vil arbeide vidare med å få på plass finansieringa, meir kunne dei ikkje seie til avisa.

Inge kommunal oppgåve

Ordførar Hannelore Måseide ser det ikkje som noko kommunal oppgåve å få på plass stillinga til Ulstein marknadsforum. Ulstein kommune har vedteke å løyve betydelege summar over fleire år som ei handsrekning for å få dette opp å gå. Men ordføraren meiner det er feil å blande kommune og næringsliv, difor er ikkje kommunen ein del av forumet, men dei har møterett der. Kan det vere aktuelt å ta tilbake pengane kommunen har løyvd om ikkje Ulstein marknadsforum tilsett nokon? Nei, pengane er løyvde dei, svarer Måseide. Ho ser på det som ei viktig oppgåve at marknadsforumet får denne stillinga på plass. Sjølv om ho ikkje ser på marknadsforumet som ei kommunal oppgåve, vil kommunen vere med å leggje forholda til rette for å få dette til å fungere. For at Ulsteinvik skal vere ein attraktiv handelsstad er det viktig at det skjer noko utover opne butikkar. Me treng eit oppegåande næringslag som ser at det må skje noko meir. Dei bør få på plass ein person som kan skape litt aktivitet i sentrum utover Ulsteindagane, seier Måseide og slår fast at dette ser ho på som veldig viktig.