I morgon kveld er det kommunestyremøte i Ulstein. Der skal politikarane ta stilling til om dei godkjenner at innvesteringsramma for Arena Ulstein blir auka frå 228 millionar til 268 millionar. Samstundes vil kommunen få 9 millionar ekstra i spelemidlar og støtte, og dei reknar med å selje parkeringsplassar i det innebygde parkeringsanlegget knytt til Arena Ulstein for 10 millionar. Rådmannen og fleirtalet i formannskapet vil auke låneramma med 21 millionar (Vedteken låneramma var på 202 millionar).

Som kjent har Venstre, Framstegspartiet, Senterpartiet og Kristeleg Folkeparti signalisert at det meiner dette er for dyrt, men Arbeidarpartiet og Høgre meiner kommunen må fullføre prosjektet og må ta seg råd til denne investeringa.

Brevet frå Grødahl

I dag tidleg, onsdag, har Pål Grødahl sendt ut dette brevet til dei andre kommunestyremedlemene:

Kjære alle saman,

Ulstein Venstre set frem forslag om kompromiss i saka om Arena Ulstein.

Grunna den sterkt auka låneramma i prosjektet Arena Ulstein med auka moglegheit for eigedomsskatt og ytterlegare kutt i tjenestane i kommuna ønskjer Ulstein Venstre å fremje følgande forslag.

Ulstein kommunestyre godkjenner at investeringsramma for Arena Ulstein setjas til 170 million. Eit slik forslag inneheld då funksjonane symjebasseng, idrettshall og bibliotek.

Kommunestyret ber administrasjonen gå til dei private aktørane og spørje om dei kan støtte eit slikt basisanlegg med same sum som er gitt signal om til eit meir kostbart anlegg. Ca 35 million.

Om dei og kan støtte eit slik rimelegare anlegg forpliktar dei politiske partia som stemmer for forslaget å arbeide aktivt for å kome unna eigedomsskatt i kommuna dei neste 4 åra.