Hittil i år har folketalet i Ulstein og Hareid auka akkurat like mykje. Befolkningsutviklinga er omtrent like god som det vi ser elles i Noreg.

Det offisielle innbyggjartalet i Ulstein kommune er per 1. oktober i år på 7.906. Det viser tal frå Statistisk sentralbyrå.

Utviklinga i Ulstein

Dette betyr at folketalet i Ulstein har auka med 78 personar i løpet av årets tre fyrste kvartal. Rekna i vekst per tusen gjeldande innbyggjar, så kan vi seie at Ulstein har ein auke på akkurat ti per tusen. Samanlikna med heile Noreg, så er dette ei OK utvikling, då det på landsbasis var ein auke på 10,5 per tusen.

I heile Noreg bur det 5.038.137 ved inngangen til årets siste kvartal.

Befolkning i Hareid

Talet som gjeld for Hareid kommune er 5.050 innbyggjarar. I løpet av årets ni fyrste månader har folketalet i Hareid auka med 50 personar. Målt på same måte som over, så kjem vi då til ti per tusen noverande innbyggjar her og.

Best i landet

Blant Noregs 430 kommunar er det 301 av dei som oppnår folketilvekst i løpet av årets tre fyrste kvartal. Og det er 120 som får raude tal på botnlinja. Ni kommunar står på staden kvil.

Det er Gamvik kommune i Finnmark som toppar tabellen, med ein vekst på nesten 50 per tusen. Men i likskap med mange av kommunane øvst på lista, så er dette ein svært liten kommune. Den kommunen med meir enn 10.000 innbyggjarar som har størst auke, er Time på Jæren - med 33 per tusen. Ulstein hamnar på 141. plass på denne oversikta. Hareid deler sjølvsagt denne plasseringa.

Møre og Romsdal

I heile Møre og Romsdal bur det no 258.956 personar. Dette er ein vekst på 2.328 i løpet av årets ni fyrste månader. Det er opp 9,1 per tusen innbyggjar. Vi ser i statistikken at Stordal kommune kjem best ut hittil i år, med ein vekst på 20,5 per tusen. Deretter følgjer Giske med 20,1 per tusen. Svakaste utvikling i Møre og Romsdal må Halsa finne seg i å ha, då det her var ein nedgang på 16,5 per tusen.

Fødsel og død i Ulstein

Befolkningsutviklinga blir rekna ut frå kor mange som blei født, kor mange som døydde og kor mange som flytta ut og inn av kommunen.  Det mest interessante er kanskje fødselsrekneskapen, og SSB-tala viser at det i løpet av årets ni fyrste månader blei født 63 babyar som fekk adresse i Ulstein kommune. Og i same periode var det 38 personar som gjekk bort. Dermed viser rekneskapen eit pluss på 25 i Ulstein kommune.

Når det gjeld flytterekneskapen, så ser vi at Ulstein endar opp med ein auke på 53 personar. Dette gjeld både innanlandsk og utanlandsk flytting.

Detaljane i Hareid

I løpet av årets tre fyrste kvartal blei det født 45 barn med tilhøyrsel til Hareid kommune. Samtidig ser vi at 26 personar frå Hareid døydde i løpet av desse ni månadene. Det gir eit resultat på 19 i fødselsrekneskapen i Hareid.

Flyttetala viser at det inntil 1. oktober i år har flytt 31 fleire personar inn i Hareid, enn ut av kommunen.