Utvalsleiar Eldar Knotten starta møtet med å fortelje at han hadde fått veldig mange telefonar om denne saka dei siste to dagane. Det var tydeleg at mange var opprørte over husleigeprisane og tilrådinga til Botnen om at dei som ikkje har råd til å bu der kan få tilbod om billegare bustad ein annan plass. Dei reagerer på at dei store fellesareala og parkeringsplassane, som stort sett dei kommunale tilsette bruker, skal reknast inn i husleigeprisane til bebuarane. Kan det vere rett?

Jau, det meinte Botnen det var. Her følgjer kommunen reglane i Husbanken. Ho og assisterande rådmann Verner Larsen og Rune Urke, dagleg leiar i Ulstein Eigedomsselskap KF, har diskutert dette nøye og vore på studietur til Trondheim. Ho minna også om at det alt er brukt ein del kommunale kroner for å finansiere dei nye bustadene. Og prisane er ikkje høge samanlikna med tilsvar-ande bustader i andre kommunar. Skilnaden er at det er fleire i større byar som har bustøtte, enn det er i Ulsteinvik.

Ville ikkje vere med på dette

Saka kom opp i levekårsutvalet etter ønskje frå Marianne Breivik (Ap). Fleire pårørande har sagt i lokalavisa at dei høge prisane gjer dei utviklingshemma til sosialklientar. Breivik har stilt administrasjonen spørsmål om dei høge husleigeprisane gjer folk til sosialklientar, og såleis også gjer at kommunen får auka utgifter til sosialbudsjettet.

– Dette vil eg ikkje vere med på. Dei det angår har vel heller ikkje hatt noko anna val enn å flytte, sa Breivik og fekk støtte av Kersti Hasund (SV). Hasund forstod at kommunen vil ha inn pengar, men fann det  uverdig å gjere folk til sosialklientar. Ein må behandle eldre og sjuke på ein respektfull måte.

Terje Garnes Oterhals (Senterpartiet) meinte det ikkje var ein kommune som Ulstein verdig å leggje opp til eit slikt klasseskilje. Han spurde Botnen om det var meininga at bebuarane skulle bruke opp sparepengane sine på å bu der.

– Nei, det var ikkje meininga, svara Botnen. Men ho ville at kommunen skulle ha fleire alternativ, så dei som vil bruke pengar på ei større leilegheit har det tilbodet.

Verje Wenche Moltu uttalte til Vikebladet Vestposten etter møtet at ho var glad for at politikarane i utvalet tok denne saka på alvor.

Terje Garnes Oterhals og Kersti Hasund likte dårleg at Ulstein kommune gjer folk til sosialklientar. Dei vil ikkje ha eit klasseskilje der berre dei rikaste får bu i dei nye omsorgsbustadene. Foto: Ingvild Aursøy Måseide.