Rett skal vere rett: ordreboka til Pakkhuset er ikkje fullteikna kvar dag fram til 2010. Men Therese Leine, leiar i Brandal Vel, fortel at dei i samband med konfirmasjonar har tingingar heilt fram til 2010. I desember var Pakkhuset utleigd kvar helg, og interessa for å bruke huset til selskapslokale er stor. Eg trur mange synest det er eit passeleg uformelt lokale å halde selskap i, kommenterer Leine. Det er Hareid kommune som eig Pakkhuset. Huset hadde stått til forfalls i mange år då Brandal Vel for eit par år sidan fekk løyve til å setje huset i stand og til å leige det gratis i fem år. Etter brotevis med dugnadstimar vart det tatt i bruk i august i fjor. No er der både selskapslokale og omkledingsrom for heilårsbadarane, Isbjørnklubben, i Brandal. Eit inkluderande hus Pakkhuset skal vere eit inkluderande hus. Eit hus der alle i Brandal skal føle seg velkomne, slår Leine fast. Ho fortel at alle innbyggjarane får invitasjon til dugnad og arrangement som velforeininga skipar til. I fjor vart det mellom anna arrangert barnedisco og lokal "Husker du"-kveld. Og nyttårsaftan var mykje av bygdefolket samla på kaia til felles oppskyting av rakettar og julegløggdrikken i Pakkhuset etter på. Vil byggje ny kai Men dei mange dugnadstimane på Pakkhuset har ikkje slukt all energi hos medlemene i Brandal Vel. No ha dei søkt Hareid kommune om å få bygge kai i tilknyting til Pakkhuset. I eit hjørne av eksisterande kai stikk det i dag opp store klippesteinar av sjøen, og tidlegare år med snømoking har ført rekkverket som stod der på sjøen. Området er ei stor faresone, og her har vore mange nestenulykker. Etter gjentekne signal frå innbyggjarane og andre, har derfor Brandal Vel tatt på seg oppgåva med å få til ei forsvarleg og brukbar løysing for alle partar, fortel Therese Leine. Når sommarsesongen startar håper dei der kan stå ferdig ei kai. Brandal Vel har fått løyve på litt sponsorstøytte frå private firma, og er innstilte på å gjere dugnadsarbeidet sjølve. Velforeininga er innforstått med at Hareid kommune har lite midlar å rutte med, men håpet deira er at kommunen kan bidra økonomisk med like mykje pengar som det ville ha kosta kommunen å setje opp eit rekkverk som sikrar området på ein forsvarleg måte. Så no søkjer dei altså om to ting: løyve til å byggje kaia - og eit økonomisk tilskot som svarar til kostnaden med å gjerde inne den farlege trekanten.

Det har blitt svært populært å leige Pakkhuset til selskap. Både innbyggjarane i Brandal og folk utanbygdes leier huset til private selskap i helgane.