Alt tyder på at det blir ein «krig» om prisen på Brandal skule. I framlegget frå rådmannen var prisen sett til 3 millionar kroner.

Men i eit kommunalt notat som følgjer saka går det fram at Brandal friskulelag har gitt uttrykk for at dei ønskjer å overta skuleeigedomen nærast vederlagsfritt.

Ikkje i formannskapet

Det var meininga at salet av gamledelen av Brandal skule til Brandal friskulelag skulle kome opp i Hareid formannskap 2. november.

Men det skjedde ikkje – etter at friskulelaget v/Dag Audun Eliassen meinte det vart for knapp tid med tanke på å få ting på plass, ikkje minst prisspørsmålet.

Alt tyder derfor på at det blir ein real priskamp mellom friskulelaget og kommunen. Fri-skulelaget peiker på at dei opererer under eit regelverk der alle offentlege tilskot og skulepengar skal kome elevane til gode. Skulen kan derfor ikkje gi utbytte eller på annan måte overføre overskot til ei-garane eller deira nærståande verken når skulen er i drift eller om drifta blir nedlagd.

Skulen blir på denne måten ingen vanleg privat aktør.

Ombyggingskostnader

Til saka er det også lagt fram ein kalkyle på tilleggskostnader som vil påløpe ved eit eventuelt sal: Det første er ombyggingskostnader på kr 225.000, så kjem dokumentavgifta på kr 75.000 og oppmålingskostnader på kr. 30.000.