Fellesrådet for eldre om menneske med nedsett funksjonsevne i Ulstein kommune har hatt møte. Dei tek framlegget til budsjett og økonomiplan 2016-2019 til vitande. Samstundes signaliserer dei at det er uroa for innsparingsframlegga som ligg føre innan omsorg og oppveks. Vidare har fellesrådet merka seg det høge sjukefråværet innan helse- og omsorgstenesta.

Dei ber Ulstein kommunestyre vere ekstra merksame på dette. Fellesframlegget vart samrøystes vedteke.