I Soria Moria-erklæringa varsla den raudgrøne regjeringa at dei ville ha ein gjennomgang av den kristne føremålsparagrafen i skulen. Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til med å gi elevane ei kristen og moralsk oppseding, heiter det mellom anna i dagens føremålsparagraf. Regjeringa sette ned eit utval til å sjå nærare på mellom anna denne formuleringa. Utvalet har fått namn etter utvalsleiar Inga Bostad, Bostadutvalet. Den 1. juni i år skal utvalet leggje fram innstillinga si til ny føremålsparagraf. Men alt no har det kome ut at det er stor semje i utvalet om at formuleringa med "kristen oppseding" skal vekk. Av både prinsipielle og pragmatiske årsaker meiner me det er vanskeleg å knytte oppseding til kristendommen, argumenterte utvalsleiaren til avisa Klassekampen. Vil ta vare på arven Bjørn Overå er leiar i Utdanningsforbundet i Hareid. Han er motstandar av å fjerne biten om kristen oppseding i føremålsparagrafen. Det er ikkje berettiga å fjerne han. Eg er motstandar av å fjerne paragrafen, og det trur eg er i tråd med fleirtalet i folket. Eg har registrert at nokre skular lenger sør har protestert, melder Overå. Kvifor er du i mot? Me har ein arv å ta vare på. Eg ser ingen grunn til å fjerne han så lenge dei ikkje har noko betre å setje i staden. Det er mi personlege meining, svarer Overå. Du synest ikkje dette strir med prinsippet om religionsfridom? Nei, det gjer det ikkje. Skulen er lovpålagd å ha ei objektiv undervisning der alle religionar får plass. Så det argumentet held ikkje mål, meiner Overå. Fokuser på likskapar Torill Niemann Strandabø, som er leiar i Utdanningsforbundet i Ulstein, er samd med Overå. Ho presiserer at dette ikkje er eit tema dei har diskutert i Utdanningsforbundet, men at ho svarer ut ifrå si private meining. Paragrafen er ein del av kulturarven vår som bør vere der, meiner Strandabø. Ho meiner at vegen å gå med så mange nye borgarar i landet er å setje fokus på likskapen mellom religionane. Dette trur ho ikkje det er vanskeleg å få til under den kristne føremålsparagrafen. Kva trur du den reelle skilnaden blir på om paragrafen får stå eller ikkje? Det kan bli store skilnader frå kommune til kommune, og frå skule til skule, spår Strandabø. Ho trur at ein del lærarar vil følgje nøye opp og aldri ta opp noko som har med religion å gjere. Slik fryktar Strandabø me vil få eit fattigare liv rundt høgtidene. Vår kulturelle bagasje er nært knytt opp til religionen vår. Eg trur ikkje me støyter nokon ved å halde på arven vår, seier Strandabø. Men det er ein del nordmenn som heller ikkje reknar seg som kristne? Jau, men dei feirar då jul dei òg, svarer Strandabø. Ho meiner problemet først oppstår når det blir drive misjonering i skulen, og kan ikkje sjå at det er slik i dag. På tide Humanetikar Arne Kvalvik derimot helsar ei fjerning av den kristne føremålsparagrafen velkomen. Han meiner det er FN sin barnekonvensasjon som burde vere grunnlaget for ein føremålsparagraf i skule og barnehage. Barnekonvensasjonen har ei universell forankring som ikkje har forankring i nokon religion. Konvensasjonen har politisk oppslutnad globalt på det viset at ingen er i mot han. Mitt umiddelbare synspunkt når eg høyrer dette er at det var på tide. Ein offentleg institusjon bør vere livssynsnøytral. Er han det kan han vere inkluderande, melder Kvalvik. Han meiner det er på tida at me tek innover oss at me lever i eit fleirkulturelt samfunn, og tilpassar lovverket vårt deretter. Kvalvik seier det finst formuleringar innan etikk og moral som har brei tilslutnad, som ikkje favoriserer religionar. Men han vil gjerne sjå kva som vert resultatet av denne utgreiinga frå Bostadutvalet, og kva som vert vedteke politisk, før han heiser flagget og feirar.

Den kristne føremålsparagrafen i norsk skule kan bli historie.