Hallgeir Teigene er første vara til Tverrpolitisk liste i Hareid kommunestyre. Oppslaget i Vikebladet Vestposten tysdag om at Hareid kommune og Bjørn Grønmyr ikkje har vorte samde om kva taksten på dei kommunale husværa på Holstad skal vere på, kjem ikkje som noko overrasking på han. Teigene meiner kommuneleiinga og kommunestyret har gjort to tabbar: Husa burde vore lyste ut på anbod, slik at kommunen kunne fått mest mogleg pengar for dei. Og det er i alle fall ein generaltabbe å inngå avtale om sal før det ligg føre takst. Viss ikkje får den einaste tilbydaren ein gyllen sjanse til å påverke taksten, oppsummerer Teigene. Dette sa Teigene klart frå om på kommunestyremøtet. Men eg fekk ikkje gehør. Og vedtaket om å selje til Grønmyr var alt gjort.

Kontrollutvalet må på banen

No etterlyser Hallgeir Teigene eit utspel frå Kontrollutvalet. Grønmyr barnehagar og Perny Austnes var dei to partane som konkurrerte kvassast om å få etablere seg med privat barnehagedrift i Hareid, og det var Hallgeir Teigne som eigde tomta der Austnes ville setje opp sin barnehage. Teigene understrekar at han ikkje er ute etter å kritisere Bjørn Grønmyr for at han ikkje vil godta taksten som Hareid kommune har fått på bustadmassen på Holstad. Grønmyr gjer det som ein god forretningsmann skal gjere, slår han fast. Det vararepresentanten til Tverrpolitisk liste kritiserer er måten kommunen plukka ut ein privat barnehageaktør på. Då Hareid kommune bestemte seg for å opne for ein privat utbyggar, galdt prinsippet om først til mølla. Austnes var snar i snuinga og vart motteken med opne armar i kommunen. Ho har brukt ca. 60.000 kroner på planlegging av barnehagen. Men brått snudde alt seg. Ho var ikkje lenger interessant, hevdar Teigene. Og legg til: Det kan verke som ein kvan på rådhuset snakka saman på bakrommet. Han grunngjer denne kjensla si med at det plutseleg var så interessant å få selt bustadene på Holstad til Grønmyr barnehager. Og med det få finansiert kunstgrasbanen, legg han til. Teigene synest ikkje framgangsmåten borgar for reell konkurranse. Eg er ikkje imot verken kunstgrasbane eller Grønmyr barnehagar. Det er måten kommunen har handtert saka på eg set spørjeteikn ved, understrekar Hallgeir Teigene.