Saka kom opp på ny i teknisk utval etter at ein del av oppsitjarane hadde klaga på vedtaket frå saka var oppe i haust. Men teknisk utval held fast på at fartsgrensa i Gamlevegen skal vere 40 km/timen. For å kome ein del av oppsitjarane i møte vil dei prøve å etablere inntil to fartshumpar i Gamlevegen på strekninga mellom Prost Ankers gate og Holsekervegen, om oppsitjarane ønskjer det. I Prost Ankers gate mellom Hovsetvegen og Gamlevegen kan teknisk utval auke talet på fartshumpar frå ein til to. Utvalet kan derimot ikkje gå inn for gjennomkøyringsforbod i Gamlevegen, i alle høve ikkje med dagens mangelfulle samlevegnett. Fartshumpane kan ikkje etablerast før dei er finansierte. Teknisk utval vil til våren gjere ei prioritering av aktuelle trafikktryggingstiltak innanfor dei økonomiske rammene dei har. Teknisk utval påla til slutt teknisk etat å gjere tiltak for å opprette siktsoner i avkøyrsle og kryss i området i samsvar med gjeldande planar og retningsliner/normalar.