Måndag 2. mai møtast fylkespolitikarane i regional- og næringsutvalet til møte i Ulsteinvik, på heimebanen til nestleiar og Ulstein-politikar Hanne Notøy (Ap).

Eitt av punkta på agendaen blir søknaden prosjektgruppa bak Læringsarena Ulstein sendte inn til Møre og Romsdal fylkeskommune, der dei søkte om tilskot til prosjektet. Eit prosjekt som ifølgje dei som har jobba det fram vil trenge ei finansiering på i alt 3 millionar kroner over to år. Halvparten av dette er det blitt søkt til fylkeskommunen om, og fylkesrådmannen er i si innstilling positiv til å løyve dei 1,5 millionar kronene dei har søkt om. Dette grunngjeve med at summen utgjer halvparten av godkjende kostnadar.

No står det att å sjå om fylkespolitikarane i regional- og næringsutvalet meiner det same.

Her er vurderinga til fylkesrådmannen i sin heilskap:

Digitalisering av samfunnet går med enorm kraft og fart og påverkar alle delar av privat og offentleg sektor. Noreg er avhengig av å sette dette på dagsorden og løfte læring om digitalisering og teknologiske verktøy inn i skulen. Ludvigsen-utvalet peiker nettopp på fleire av grepa som Ulstein kommune no er i gong med.

Prosjektet er godt forankra i kommunen sine eigne planar og strategiar, og Ulstein kommune har arbeidd med å forankre prosjektet hos sine samarbeidspartar. Prosjektet er tungt forankra i næringslivet og har med seg kompetansepersonar frå næringslivet og akademia inn i både styringsgruppe og prosjektgruppe.

Næringslivet i Møre og Romsdal, der Søre Sunnmøre er ein region som er svært hardt råka, investerer mykje midlar og ressursar for å omstille seg og tilpasse seg endra rammetilhøve. Det offentlege har ei viktig rolle i å legge til rette for innovasjon i næringslivet, og innretning på utdanningsløpet er eit viktig grunnlag for framtidas innovasjon.

For fleire område i prosjektet går ambisjonane ut over det budsjettet tek høgde for. Etterutdanning av lærarane for å gjere dei i stand til å undervise i Teknologiskulen, er ein vesentleg kostnad, som kommunen har lagt inn i eigne budsjett. Realisering av «framtidsklasserommet» er avhengig av ytterlegare finansiering, og dette er ein vesentleg risiko for dette delprosjektet.

Ambisjonane Ulstein har i prosjektet er unikt for Møre og Romsdal, og med realisering av Teknologiskulen og framtidsklasserommet, vil Ulstein kommune ta ein nasjonal posisjon. Her kan Ulstein gå opp vegar for mange skular i fylket.

Fylkesrådmannen tilrår at fylkeskommunen løyver inntil 1.500.000 kroner til Ulstein kommune til gjennomføring av prosjektet «LæringsArena Ulstein – regional læringsarena for teknologi».

Forslag til vedtak:

Møre og Romsdal fylkeskommune løyver Ulstein kommune eit tilskot på inntil 1.500.000 kroner til gjennomføring av «LæringsArena Ulstein – regional læringsarena for teknologi»

Tilskotet er avgrensa til 50 prosent av godkjende kostnadar og er gitt på vilkår av fullfinansiering.