Klima- og miljødepartementet løyver pengar til fylkeskommunar som ønskjer å stille krav til ferjer om låg- og nullutslepp.

– Denne tildelinga er eit viktig bidrag til arbeidet med å styrke fylkeskommunen sin miljøkompetanse til innkjøp av ferjetenester, seier samferdselssjef Arild Fuglseth i ei pressemelding.

Regjeringa har oppretta denne støtteordning for å stimulere til introduksjon av nye, grøne ferjer, noko som igjen vil føre til mindre klimagassutslepp og bidra til utvikling av grøn teknologi og auka sysselsetting i maritim næring.