Tysdag skreiv avisa om planane for ei større utbygging i Naustvika på Alme. Tiltaket inneber mellom anna oppimot 20 hytte-einingar, 15 sjøhus og to moloar.

– Den tungtransporten som ei slik utbygging medfører er ikkje vegen til Alme dimensjonert for. Før dette tiltaket vert sett i gang må vegen rustast opp, seier Kristiansen.

Han fortel at trafikken langs vegen har tatt seg opp i takt med hytteutbygginga i området.

– Det går no på eit vis no også, men vegen er smal og det er få møteplassar, påpeiker han.

– Eit alternativ er sjølvsagt at alt som skal nyttast av materiale vert frakta sjøvegen og lossa på Alme, men skal ein nytte landevegen må ein starte med å bygge ut vegen, avsluttar verneombodet.