28. mars skal saka om ny skulestruktur opp til endeleg handsaming i Hareid kommunestyre. Storskulen i Brandal er alt ute av kommunal regi, og det nye forslaget går ut på at småskulen frå skuleåret 2008 skal flyttast til Hareid. Mykje tyder på at foreldra i Brandal i staden vil starte friskule også for dei lågaste klassetrinna. Einar Holm gjekk av som ordførar i Hareid for sju år sidan. Då hadde han bak seg 16 år som ordførar og totalt 32 år i kommunepolitikken. Det er dermed ein gammal politisk ringrev som no dukkar opp med ei røyst i skulestrukturdebatten.

Ingen liten skule

Ved Brandal skule er det i dag 51 elevar, og talet er det same neste skuleår. Året deretter viser det førebelse talet 43 elevar. I tillegg er der 17 barn i Brandal barnehage, som kommunen har vedteke skal leggjast ned til sommaren. I dag er ikkje Brandal skule nokon liten skule, meiner Einar Holm. Gamleordføraren er overtydd om at dersom kommunestyret vedtek å leggje ned skulen 28. mars, så øydelegg dei framtida for bygda. Nyetablerarar vil det bli lite av, og når bygda står utan tilbod for born og unge vil ho etter kvart bli tappa for folk, spår han. Når Vikebladet Vestposten viser til at desse spådomane ikkje har råka Flø og Dimna, svarer Holm at det i alle fall på Flø ikkje var så mange elevar som Brandal har i dag, og at dei heller ikkje hadde så gode skulebygningar som Brandal har. Skuledebatten i Hareid har pågått i 6-7 år no. Han har vore alt for lang, og uryddig, i alle fall for meg som har følgt med frå utsida. At løysinga som no står igjen er utradering av skulen i Brandal, er meiningslaust. Også sett i lys av at det for ikkje mange år sidan vart brukt 10-11 millionar kroner på å byggje ny idrettshall ved skulen. Kva skal Hareid kommune bruke Brandal skule og idrettshallen til? spør Einar Holm, og viser til at Brandal, kanskje ved sida av Bigset, er den krinsen som har beste skulefasilitetane i kommunen.

Oppskrifta er bustadfelt

Etter det Holm kan minnest hadde Brandal skule i 1990 berre 19 elevar, og i løpet av året flytta to elevar, slik at dei stod att med 17 elevar. Hareid kommune hadde ikkje betre økonomi på slutten av 1980-talet og starten av 90-åra enn kommunen har i dag. Likevel var det aldri noko tema å leggje ned skulen. Temaet var å skaffe tomter og bustadfelt. I staden for å leggje ned Brandal skule meiner Holm oppskrifta til politikarane må vere å skaffe fram byggjefelt som nyetablerarar kan busetje seg i. Han synest det har vore manglande politisk vilje i denne perioden for å skaffe fram kommunale byggjefelt. No åtvarar gamleordføraren dagens politikarar mot å råke samfunnet i Brandal. Han viser til at Brandal er ei triveleg bygd med eit godt samhald. Innbyggjarane har eit engasjement som få andre bygder kan vise til. Dei engasjerer seg mellom anna i Ishavsmuseet, Pakkhuset, idrettslaget, skipar til Brandalsdagar og isbadarklubb. Dersom kommunen legg ned skulen, trur han det vil skape eit mismot i Brandal. Totalt sett vil det bli dyrare for kommunen å leggje ned skulen. I alle fall viss foreldra startar friskule, og det gjer dei temmeleg sikkert, kommenterer Einar Holm.