Etter tilråding frå Norges Idrettsforbund har lengdegropene fått ei ny plassering der dei får eit lenger tilløp. Kastøvingane er dermed flytta til halvsirkelen, der det i første omgang var planlagt lengdegroper. Men omlegginga har ført til ein kostnadsauke, og Hareid formannskap skal torsdag 14. januar ta stilling til dette. Rådmann Arne Gunnar Aschehoug rår til at halvsirkelen mot sør/aust blir redusert. – I heile prosessen har det frå kommunalt hald vore sterkt understreka at full utbygging av halvsirklane ville vere det første som ville bli vurdert dersom kostnadene må ned, argumenterer rådmannen, som meiner ein slik reduksjon likevel vil gi eit godt fungerande anlegg. Han innstiller derfor på at prosjektet skal halde seg innafor den økonomiske ramma som er gitt, og gir styringsgruppa fullmakt til å redusere arealet fast dekke. Arbeidsutvalet i Hareid Idrettslag har gjort vedtak om at dei ønskjer prosjektet skal fullførast i tråd med opphavlege planar, og vil gjerne ha ei drøfting med kommunen før det blir gjort endeleg vedtak.