Tema

mandag 18.10 2021

Første skuledag på nye Ulsteinvik barneskule:

– Her får vi det veldig fint

Tredjeklassingane Olea Sofie Viseth Vikebakk, Cornelia Eiken-Hauge og Peder Knappen-Findsen var storleg nøgde med det nye skulebygget dei og klassen deira kunne ta i bruk første skuledag etter haustferien.

fredag 15.10 2021

Vil leggje til rette med felles kontorfellesskap for å auke tilflyttinga til kommunen

Smitteutbrotet veks i Ulstein

torsdag 14.10 2021

Vil koste kommunen ein million å rydde opp

Dette vil Helseplattformen koste kommunane

onsdag 13.10 2021

Større smitteutbrot - ber innbyggjarane vere ekstra varsame

tirsdag 12.10 2021

Fleire sektorar slit med å halde budsjettet

– Eit friskt fråspark frå hareidsordføraren

Vil tilby gratis influensavaksine

mandag 11.10 2021

Treng over 100 nye omsorgsbustader dei neste 20 åra

To lokale verksemder skal oppgradere Kong Harald

torsdag 07.10 2021

Meir enn 60.000 nyttar systemet til Ulsteinvik-verksemda:

– Frigjer tid og ressursar

Ulsteinvik-busette Hege Longva står bak NOA (Notice of Attendance) – eit system for digital oppmøteregistrering i skulen. No har ho og teamet også fått med seg ein ung ulsteinvikar på laget.

– Eg trur vi må vere ein av dei heldigaste skulane i landet

onsdag 06.10 2021

Fem nye smittetilfelle den siste veka

mandag 04.10 2021

Denne bustaden vart selt for 5,45 millionar

torsdag 30.09 2021

Ulstein er den mest opne kommunen i fylket

Ulstein er også den femte mest opne kommunen i heile landet, ifølgje Åpenhetsbarometeret 2021.

onsdag 29.09 2021

– Lovbrot er alvorleg, svarer Statsforvaltaren.

Statsforvaltaren svarer at når det ikkje blir fatta vedtak om spesialpedagogisk hjelp, mistar foreldra retten til å klage.

Kommune hengt ut som versting i NRK-program, slik forklarer dei botnplasseringa

tirsdag 28.09 2021

Spurte kvifor Hareid ikkje hadde søkt

Oskar Grimstad synest kommunen må vere meir vakne og søkje om midlar.

"Det eg såg og opplevde var ikkje til å tru"

mandag 27.09 2021

Meiner nabokommunane bør sleppe dyrare drivstoff

søndag 26.09 2021

Meiner Ulstein ikkje følgjer regelverket for spesialpedagogisk hjelp

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal meiner at Ulstein kommune ikkje etterlever regelverket på fleire område i barnehagelova.

– Borna har fått dei tenestene dei har rett på

Kommunalsjef Gry Nordal seier at borna har fått gode tenester, og at kommunen vil rydde opp i malar og tenester.

fredag 24.09 2021

Brua er snart 70 år - meiner ho kan stå i minst 30 år til

I 1953 blei Dragsundbrua - som knyt saman store delar av Ytre Søre Sunnmøre - opna. Reint teknisk er det ingen grunn til at brua ikkje skal kunne stå til 100-årsjubileumet i 2053, skriv Vestlandsnytt.

torsdag 23.09 2021

Vidaregåande opplæring

Sterkt usamd i VGS-utspel: – Dette har eg ikkje sansen for

onsdag 22.09 2021

Opplaget aukar: – Eit klapp på skuldra til heile staben

tirsdag 21.09 2021

Huset sitt siste kapittel gav verdifull trening for brannvesenet

mandag 20.09 2021

Kvinne frå Ulstein blei millionær: - Litt av ei overrasking

Han skal granske alvorlege skuldingar mot kommunetoppar

lørdag 18.09 2021

LEIAR

Er det er mogleg for kommunen å kome seg ut med æra i behald?

fredag 17.09 2021

Søkte om å få selje øl i nettbutikk, dette svarte dei folkevalde

torsdag 16.09 2021

- No er det på tide å beklage den uretten vi har påført nokre av innbyggjarane våre

Rapport avdekkjer: Bebuarar har betalt ein million kroner for mykje for opphald her

onsdag 15.09 2021

Kommunen melder om to nye smittetilfelle

No får denne og 16 andre barnehagar nye eigarar

tirsdag 14.09 2021

Slik enda valet i dei ulike krinsane i Ulstein

Høgre var størst i sentrum, Framstegspartiet tok flest krinsar, medan Arbeidarpartiet var størst i Hasund og Dimna.

mandag 13.09 2021

Stortingsval 2021

Sjekk valresultata frå Ulstein

Frå 21.00 kan du følgje med på valresultata frå Stortingsvalet 2021. I denne saka får du resultata frå Ulstein. Merk at dette er mellombelse resultat. I grafikken ser du kor mange prosent av stemmene som er talde.

Framleis uvisst kva prisen blir for Helseplattformen

– Dette er det beste i dagens situasjon, sa Christer Mjåset om Helseplattformen, som skal gjere det lettare for legar og sjukehus å utveksle informasjon om pasienten.

søndag 12.09 2021

Vil diskutere kva som skaper bulyst

Bulyst skal vere tema for eit felles møte mellom politikarar og tilsette i Ulstein kommune.

lørdag 11.09 2021

Turnhall

– Ikkje dette eg såg for meg

Ulstein formannskap godkjende avtalen til om bygging og finansiering av ny turnhall, men Steinar Torvik fekk med at kommunen skal ha førsteprioritet pant i eigedomen.

fredag 10.09 2021

Rekordhøg førehandsrøysting

Nytt smittetilfelle

Dei kommunalt tilsette skal feirast

For å gjere stas på dei tilsette løyvde Ulstein formannskap pengar til små markeringar.

torsdag 09.09 2021

Skulda «ekspertgruppe» for å ha politisk agenda

Ordførar Knut Erik Engh (Frp) hadde ikkje tillit til at Storberget-utvalet hadde gjennomført ei analyse som ikkje var farga av politisk bakgrunn.

onsdag 08.09 2021

Haddal skule utsett for hærverk:

Så mykje vil reparasjonane koste

Det blir ikkje billig for Ulstein kommune å få reparert skadane som oppstod etter at nokon gjorde hærverk på taket på Haddal skule.

tirsdag 07.09 2021

Blir overlevert frå HS Rise Bygg til Ulstein kommune 17. september:

Skulebygg til 75 millionar kroner er snart klart for overlevering

Ulsteinordføraren er glad, men ikkje overraska

mandag 06.09 2021

Slik vil kommunane vaksinere også dei mellom tolv og atten år

torsdag 02.09 2021

Dette meiner Fellesrådet om planane for Mylna-området

onsdag 01.09 2021

Selvågtunnelen blir stengd grunna brannøving

På kvelden førstkomande måndag - 6. september - blir tunnelen stengd i nokre timar for trafikk.

Dette huset vart seld for 5,7 millionar

tirsdag 31.08 2021

Måtte utsetje behandlinga av Øvrelidsaka

mandag 30.08 2021

Vil skape trivsel for 100.000 kroner

Nok ei runde i retten for Øvrelidsøskena. - Det blir både tungt og nervepirrande

lørdag 28.08 2021

Det er viktig for alle partar å få oppklart denne saka

Slik reagerer naboar og Kystverket på planane

Kystverket har nokre kommentarar og innspel til planane om bustadblokk, fiskeriehamn og moloen, men går ikkje imot planane. Nokre naboar har sansen for delar av planane, men likar ikkje å få eit bustadhus på sju etasjar på Saunes.

Oppheva vedtak om Borgarøya

fredag 27.08 2021

Også 2021 ser ut til å bli eit bra år:

– Dette er den største og mest avanserte brann- og redningsbåten vi har levert nokosinne

onsdag 25.08 2021

Hærverket på Haddal skule:

- Vi har fått fleire tips

Ein veit framleis ikkje kven som står bak hærverket på Haddal skule, som har ført til omfattande skadar på bygget. Summen for å reparere skadane har auka betrakteleg – då taket må skiftast ut.

tirsdag 24.08 2021

Ulstein driv nest best i landet

21 søkjarar på vaktmeisterjobb

lørdag 21.08 2021

– Nedre Saunes er modent for ei modernisering

Nesevegen Eigedom har no klar ei skisse for korleis dei kan tenkje seg eit nytt bustadbygg med 30 leilegheiter på Nedre Saunes.

fredag 20.08 2021

Haddal skule utsett for hærverk – skadar for fleire hundre tusen:

– Vi er veldig skuffa

– Det er utruleg trist at nokon kan gjere noko slikt. Det er først og fremst borna og dei tilsette ved skulen dette går utover.

søndag 01.08 2021

Sjå kva eigedomar som fekk nye eigarar i juli

torsdag 29.07 2021

Tre personar i karantene

mandag 05.07 2021

Sju eigedomar kosta meir enn 5 millionar

fredag 18.06 2021

– Det har vore viktigare å prioritere sentrum enn at ungane våre skal få behalde nærområdet sitt

Slik røysta dei i sak om innsparingar

Fellesframlegget fekk fleirtalet i kommunestyret, men det kom også ei "overrasking".

torsdag 17.06 2021

Innsparingar i Ulstein:

Hektisk jobb med fellesframlegg i sak om innsparingar

Høgre jobba torsdag hardt for å få med seg fleirtalet i kommunestyret på fellesframlegg i innsparingssak.

fredag 04.06 2021

Såg ikkje behov for å opprette lågpristilbod på kulturskulen

Ulstein formannskap viser til at kommunen har ordningar for å sikre at alle born og unge kan delta i idrett- og kulturaktivitetar.

torsdag 03.06 2021

Investeringsplan for dei neste 10 åra

– Dette er for ambisiøst

Ordførar Knut Erik Engh (Frp) var klar på at investeringslysta i kommunen må ned. Han meiner dei må ta ein skikkeleg gjennomgang på kva som skal byggjast, dei kan ikkje gjennomføre alt på lista.

onsdag 02.06 2021

Formannskapet ønskte sterkt å finne ei løysing for ny turnhall

Ville ikkje seie ja eller nei på dette tidspunktet.

lørdag 29.05 2021

Fordelte 25 000 kroner

tirsdag 25.05 2021

– Det er positivt at vi hadde 48 millionar i 2019, det kan vi vere glade for no

lørdag 22.05 2021

Spørjetimen: – Kva er planane for bygdetunet?

fredag 21.05 2021

Delte kommunestyret på midten då ho bad om støtte til bondeopprøret

torsdag 20.05 2021

Lang diskusjon om brannvernsamarbeid i Hareid. I Ulstein vart det annleis

Foreslår ei ordning for å gjere det lettare for unge å kome inn på bustadmarknaden

onsdag 19.05 2021

– Det er aldri for seint å snu. Vi må behalde skulane, så får alt det andre leggast på is

Koronaviruset ser ikkje ut til å ha ført til høgt sjukefråvær i Ulstein

Sjølv om tilsette er bedne om å ha låg terskel for å halde seg heime om dei er sjuke, har sjukefråværet i skulane gått ned i 2020.

tirsdag 18.05 2021

15 verft må rydde: – Mykje av forureininga på sjøbotnen stammar frå skipsverfta

Foreslår å leggje ned to skular for å rigge Ulstein for utvikling

Innsparingane:

Dette ligg i sparepakken

Kommunedirektøren ser ikkje korleis Ulstein kommune kan nå innsparingsmåla utan å leggje ned to skular. Men det skal sparast på fleire postar.

mandag 17.05 2021

– Det er ingen tvil om at det siste året har vore krevjande for oss alle

17. mai på to og fire hjul

Sjå bilete frå båtkonvoien

lørdag 15.05 2021

Aukar prisane på Ulstein kulturskule

Neste veke skal Ulstein kommunestyre ta stilling til om dei skal setje opp prisane på kulturskulen.

torsdag 29.04 2021

Danka ut 32 menn

mandag 26.04 2021

Årets nyskaparpris gjekk til Heiltidskulturprosjektet

– Prosjektet oppfyller alle kriteria som er sett i statuttane for prisen og gir varig effekt, sa ordførar Knut Erik Engh då han delte ut prisen.

Tre personar i smittekarantene

søndag 25.04 2021

I morgon blir det klart kven som vinn denne pokalen

lørdag 24.04 2021

– Det skal bli ein god sommar for born og unge i Ulstein

Stor pågang ved Ulsteinvik Marina – fleire vil lagre, reparere og klargjere båtane sine:

Passerte 10 millionar i omsetning: – Det har vore ein solid oppsving for oss dette siste året

I 2020 passerte verksemda 10 millionar kroner i omsetning – som er ny rekord – og fekk til slutt eit gledeleg plussresultat. Ein såg heilt klart at det blei fleire båteigarar i det koronaprega fjoråret.

torsdag 22.04 2021

– Vi må vere ærlege på at vi er inne i ein tung periode akkurat no, men vi satsar på at ein del folk kjem tilbake

Har konkludert om legevaktsamarbeid

Markant vekst for garnbutikken Kreativiteten – nettbutikken får lite av æra:

– Vi føler oss privilegerte

Eigar og drivar Silje Wammer er veldig takksam for at det har gått så bra for butikken hennar i Kyrkjegata, spesielt i det pandemiprega fjoråret.

onsdag 21.04 2021

Startar vegarbeid i dette området komande veke

No har dei bestemt seg om fartsgrensa

tirsdag 20.04 2021

Brannsjefen er skeptisk, men her kan kome bustadhus på 7 etasjar

Starta Tormod’s Autoshine i Saunesmarka i fjor:

Satsing i Saunesmarka: – Det beste er å sjå kor fornøgde kundane blir når dei får att bilane sine

mandag 29.03 2021

Godkjende leigeavtale og forskottering av spelemidlar

søndag 28.03 2021

Skuffa over treig utbetring av avfallsdeponi: – Det er ikkje berre skjemmande, men også skremmande og forureinande

lørdag 27.03 2021

Dei neste vekene vil vise om smittetrykket vil halde seg lågt i Hareid og Ulstein

fredag 26.03 2021

Avfallsdeponi på Kvalneset: – Tiltakshavar synest ikkje saka er godt nok greidd ut

Hjartesukk om fjernvarme i sak om oppgradering av varmeanlegget i kyrkja

torsdag 18.03 2021

– Det er ikkje tvil om at UEKF er underlagt kommunestyret

tirsdag 26.01 2021

Fekk støtte til bordtennisbord og utstyr

fredag 15.01 2021

Med på spanande bølgjekraftsatsing

Ulstein Betong Marine har produsert flytemoloen som dannar grunnlaget for testing av ein heilt ny type bølgjekraftverk – like ved Atlanterhavsparken.

God start på året for Ulstein Betongindustri AS – har ein ordrereserve på langt over 100 millionar kroner:

– Vi må seie at 2021 ser veldig positivt ut

Fjoråret blei til slutt brukbart for hjørnesteinsverksemda i Haddalura – trass i koronapandemien og nedstenginga av samfunnet i mars. 2021 teiknar så langt til å bli eit veldig godt år.

onsdag 02.12 2020

Desse eigedomane skifta eigar i november

søndag 29.11 2020

– Vi har blitt forsikra om at alt var ordna og eg er lettare sjokkert over at det ikkje stemmer

Arbeidet med bustadfeltet på Skeide skrid framover

søndag 01.11 2020

Kommunestyre gjorde vedtak i barnehagesak: - Må ikkje gjere same feilen opp att

fredag 30.10 2020

Sakna respons om skipstunnel: – Eg vart skuffa når ein ikkje kan seie at dette er noko vi kjempar for

onsdag 28.10 2020

Barnehage, tilsynsrapport og økonomi på sakslista til kommunestyret

mandag 19.10 2020

Knusande tilsynsrapport mot Ulstein kommune, bebuarar kan ha vorte kravd for mykje i betaling for langtidsopphald

torsdag 24.09 2020

Hareid kommune har kjøpt investert i ny teknologi:

– Desinfeksjonsroboten kan potensielt redde liv

Roboten, som av produsenten blir kalla for innovasjon av tradisjonell smittevask, fjernar alt av mikroorganismar i eit rom – og vil vere uvurderleg i kampen mot til dømes koronaviruset, meiner Robert Kjøde.

mandag 14.09 2020

Varaordførar Stian Lehmann Scheide svarer på skatepark-kritikken:

– Uheldig utvikling i saka

Quarterpipen som høyrer til skateparken på Vikholmen blir no reparert, og Ulstein kommune beklagar overfor skateklubben, men også Stiftelsen Vikholmen – som dei meiner har fått ufortent mykje kritikk.

tirsdag 11.08 2020

Slik blir retningslinene i Ulstein for det nye næringsfondet

tirsdag 21.07 2020

Nett.no-redaktøren: - Trur Green Yard Kleven kan overraske positivt

lørdag 18.07 2020

Stor pågang for Quality Hotel Ulstein i juli: - Veldig gledeleg

onsdag 15.07 2020

Gode besøkstal for sportsbaren i Ulsteinvik:

Brygga Sportsbar utvidar på Sjøsida

Populære Brygga Sportsbar kjem i løpet av tidleg haust til å bli rundt 140 kvadratmeter større. Målet er å tilby meir aktivitet knytt til lukka lag, selskap og møter, men også tilby supportergrupper eksklusive visningar av kampane til favorittlaga.

tirsdag 14.07 2020

Magne har vore ein av kontinuitetsberarane ved Kleven Verft gjennom over to tiår: - Ein gledeleg dag

Bollestad er tilbake i Kleven-manesjen: - Veldig glad for at Green Yard Group er ny eigar av verftet

Kleven Verft er redda - Agder-baserte Green Yard Group er ny eigar av verftet

tirsdag 19.05 2020

– Nesten rørande

søndag 22.03 2020

Nytt smittetilfelle i Ulstein

lørdag 21.03 2020

Ulstein ventar med å stramme inn karantenen

tirsdag 18.02 2020

Alkoholpolitisk handlingsplan

Skal få lov til å skjenke frå klokka ni om morgonen

lørdag 15.02 2020

Kommunestyret gjekk inn for å løyve midlar til utbetring av taket på Bjørndals Minde:

- Eit lite bidrag til ei stor sak

tirsdag 11.02 2020

- Barnehagen er i så dårleg stand at ei utviding er bortkasta

lørdag 30.11 2019

Lat målet stå fast: Full avvikling av eigedomskatten seinast 2023

onsdag 20.11 2019

Ber toppleiaren ta eigarskap til klimaarbeidet

lørdag 16.11 2019

Lanserte bok i høve Ulstein kyrkje sitt 170-årsjubileum:

– Dette er ei forteljing om kyrkje, men like mykje ei forteljing om kommunen

fredag 15.11 2019

– Ulstein Ten Sing er så sjukt bra

For å markere at Ulstein Ten Sing vart nominert til trusopplæringsprisen, var det onsdag kveld konsert med Ten Sing Norway og Ulstein Ten Sing på Sjøborg kulturhus.

torsdag 14.11 2019

Budsjettdebatt i Ulstein formannskap:

– Dette er syretesten vår, der vi ser om vi klarar å stå i stormen

tirsdag 12.11 2019

Tre tenåringar sikta for innbrot

søndag 03.11 2019

Oktober-oppsving i eigedomsmarknaden

Jubileumsboka til Ulstein kyrkje er ferdig

– Forteljinga om kyrkja er forteljinga om oss

torsdag 31.10 2019

– No er det berre att ein einaste tittel i kommunen som ikkje er kjønnsnøytral

onsdag 30.10 2019

– Ulstein mannskor er min kulturelle heim

tirsdag 29.10 2019

Ulstein kommune snur, Linnéa er tilbake på Ulstein skule

onsdag 31.07 2019

Hødd i 100:

– Eg vil takke for dei første 100 åra, ser fram til dei neste 100 og ønskjer Hødd lykke til!

onsdag 17.07 2019

Arbeidstilsynet:

Vurderer tvangsmulkt

søndag 19.05 2019

Vil forskottere pengar til kunstgras

Kommunale avgifter:

– Det hjelper lite å setje ned eigedomsskatten når kommunen aukar andre gebyr