// E-avisa

// Siste frå smp

Siste innspurt i vindkraftrettssaka: – Det vart gjort ei stor endring som ikkje var omsøkt

Mari Kjellevold Brygfjeld meiner NVE har gjort feil i sakshandsaminga.  
    
      (Foto: Tarjei Engeset Ofstad)

– Vi gjer gjeldande at konsesjonen er ugyldig på grunn av feil i sakshandsaminga, seier ho.

Brygfjeld meiner naturmangfaldlova er brote og at konsekvensar for fugl og flaggermus ikkje er tilstrekkeleg vurdert.

– Ein kan ikkje berre avgrense seg til allereie kjent kunnskap. Om kunnskapen ikkje er tilstrekkeleg, må det også gjerast synfaringar i felt.

At naboar og interesseorganisasjonar ikkje vart varsla ved alle konsesjonsendringar trekker ho også fram som ein klar feil. Vidare at det ikkje er rettsleg høve til å utsette konsesjonar, slik at dei er gyldige i lengre tid enn 30 år.

Konsesjonen vart først gitt i 2008, men Haram Kraft har fått innvilga søknad om forlenga konsesjon til 2051.


Slik førte lokalt vindkraft-nei til konsesjon likevel

Konsesjonssøknad og konsekvensutredning ble levert i 2004

Det ble søkt om å sette opp inntil 18 vindturbiner på Haramsøya og inntil 6 på Flemsøya

10. februar 2006 sa Haram kommune klart nei til utbygging med 24 mot 10 stemmer

NVE ga i 2008 likevel konsesjon til å sette opp 16 vindturbiner på Haramsfjellet

Vedtaket ble påklaget av en rekke parter og oversendt Olje- og energidepartementet

27. august 2009 fattet Haram kommune vedtak om at de ønsket Havsul II (offshore vindkraftverk som ikke ble realisert), sekundært at både Havsul II og Haram Vindkraftverk skulle gis konsesjon.

Olje- og energidepartementet (OED) godkjente i 2009 NVEs konsesjon, og trakk blant annet fram Haram kommunes nye vedtak

I 2019 ga NVE utbygger (Zephyr) ny anleggskonsesjon og utsatt frist for igangsettelse – til ut 2021, sammenfallende med fristen for å få elsertifikat-subsidier

I den nye konsesjonen stilte NVE krav om oppdatert miljø- transport og anleggsplan

Selv om antall turbiner var redusert til åtte, ble MTA-planen bredt påklaget

Høyden på turbinene var den samme (150 meter), men størrelsen likevel økt, og sveiphøyden over bakken lavere

OED godkjente 24. mars 2020 den oppdaterte miljø-, transport- og anleggsplanen for prosjektet, men justerte turbinplasseringene noe

OED godkjente også forlenget konsesjon fra 25 til 30 år


– At noko har vorte forvaltingspraksis, er ikkje det same som at det er lovleg, sa ho.


Rettssak om mellombels stans i vindkraftutbygginga på Haramsøya, dag 3:

Styreleiaren i Zephyr: – Tidsplanane våre er allereie skvisa

Utbyggaren på Haramsøya vil tape 410.000 kroner per dag, dersom dei ikkje kjem i gang med turbinmontering 1. april


Brygfjeld viste til fristane har ein funksjon: å tvinge utbyggar til å sette i gang eit prosjekt utan å vente for lenge, samt og å gi ein føreseielegheit for kor lenge prosjektet skal drivast.

– Alvorleg feil

– Den mest alvorlege feilen, fekk vi bekrefta av NVE ved Arne Olsen. Der vart det sagt at ein ikkje gjorde nokon vurdering av konsesjonen då ein godkjente endringar som medførte eit redusert kraftverk.

Brygfjeld bruker godt med plass på dette punktet. For når mengda planlagde GWh er redusert frå 200 til 110, burde NVE ha gjort ei ny vurdering av fordelane opp mot ulempene, konkluderer ho.

Ho seier at det ikkje er Haram Kraft (Zephyr) som er skuld i dei feila som er gjort. Når det er sagt kan ikkje det ha betydning for vedtaksspørsmålet, la ho til.

Til Sunnmørsposten seier ho dette:

– I 2014 kom det ein søknad om halverte nettkapasiteten frå 66 til 33 MW. I realiteten var dette ein endring av konsesjonen og burde vore behandla deretter, seier Brygfjeld.

NVEs seksjonssjef Arne Olsen gav uttrykk for at den endra kabelen er ei mindre, teknisk endring som ikkje rokker ved konsesjonen.

Brygfjeld meiner derimot at det er ein klar feil at konsesjonen ikkje vart vurdert på nytt. Halveringa burde ha stor betydning for vurderinga av fordelane opp mot ulempene, etter hennar syn.

Meiner saka er veleigna for mellombels stans

Ho argumenterer for at mellombels stans er heilt naudsynt for at det skal vere mogeleg å få full rettsleg behandling av konsesjonen.

– Naturinngrepa er langt på veg irreversible. Vidare arbeid vil føre til større og irreversible inngrep. Det er nettopp i slike tilfelle retten bør fatte mellombels stans, meiner ho.

Staten ved NVE og Olje- og energidepartementet er ikkje part i saka i første omgang. Det vil dei derimot bli, dersom saka skulle kome opp til full behandling.

Etter boka skal dommar Rebekka Valde Bjørndal kome med rettsavgjerd innan to veker.


Vindkraft på Haramsfjellet:

Dette skjedde da Haram kommune sa ja til vindkraft

Vebjørn Krogsæter og resten av Senterpartiet i Haram var blant dei som stemte for vindkraft i det avgjerande året 2009.

Nortel-emisjonen er i boks

Telekomselskapet Nortel skal børsnoteres og har gjennomført en emisjon. Christian Pritchard er gründer og daglig leder i selskapet. 
    
      (Foto: Staale Wattø)

Telekomselskapet Nortel skal børsnoteres og har gjennomført en emisjon. Christian Pritchard er gründer og daglig leder i selskapet.  Foto: Staale Wattø

Sparebank1 Markets brukte kun et knapt døgn på å fylle bøkene i Nortel-emisjonen innenfor intervallet på 50 til 75 millioner kroner. Det er Finansavisen som skriver dette.

Bøkene stenger i ettermiddag.


Tar Nortel på børs: – Hvem hadde trodd dette for et år siden?

Bare et drøyt år etter oppstarten, varsler det Ålesund-baserte mobilselskapet Nortel at det går på børs.

Fagerlia-elev blei koronasmitta i Bergen

– Eleven har lette symptom, forteller rektor ved skolen, Yngve Omenås. En skoleklasse, tre lærere og også ei gruppe i et idrettslag, er ifølge rektor i karantene. I tillegg er ei programfagsgruppe ved Fagerlia i midlertidig karantene.

Terroretterforskning i gang etter knivangrepet i Nice

Antiterror-enheten i den franske nasjonale påtalemyndigheten etterforsker knivangrepet i Nice der minst tre personer er drept.

// Siste frå Møre-Nytt