Ny kirke, et spørsmål om økonomi og prioriteringer

Ulstein kyrkje Hvordan kan vi gi dette fantastiske bygget en verdig opprustning for å leve videre til fylte 200 år, spør Ultein Høgre sin ordførarkandidat, Stian Lehman Scheide  Foto: Arkiv

Meiningar

Jeg ser meg nødt til å uttale meg i den pågående debatten, referer til Biskop Ingeborg Midttømme sin uttalelse i Vikebladet/Vestposten tirsdag 05.02, etter sitt besøk i Ulstein Kommune.

At soknet har klart å samle inn store midler til ny kirke, vil jeg rose. Det er godt jobbet og det sender et tydelig signal. Det er også forståelig at soknet har et ønske om fornyelse ved å få seg et samlingsted som åpner muligheten for mer samlende aktivitet. Når det er sagt, så er det også på tide å få en endelig avgjørelse i denne saken. Dette slik at de innsamlede midlene kan bli nytta til et godt formål i sognet. Det er mye penger, men det er dessverre ikke nok for den ønskede kirka.

«Det er nesten uforståelig at de ikkje har funne ei løysning» sier Biskopen. Det er ikke uforståelig, men ganske fornuftig. Ulstein Kommune innførte eiendomsskatt fra 2018.

Så lenge denne skatten er en del av kommunenes drift, vil jeg tørre å påstå at kommunen går med underskudd. Dette er en usosial skatt som rammer innbyggerne i kommunen på en særs uheldig måte. Jeg skal ikke bruke tiden min på å kommentere denne skatten så mye i dette innlegget, men det er et faktum at politikerne i tiden fremover må vær edruelig i sine investeringer og ha en langsiktig plan for kommunen og innbyggerne.

Det har nylig blitt laget et budsjett for vår neste økonomiperiode 2018-2022. Alle som var med i denne prosessen vet hvor utfordrende det var å finne midlene som måtte til for å innføre bunnfradraget som ble vedtatt. Selv om soknet her tar på seg det økonomiske ansvaret for kirken de neste 10 årene så stiller jeg spørsmål om hvordan Ulstein Kommune skal kunne klare å redusere eiendomsskatten med mål om å fjerne den, om vi samtidig skal forplikte oss til en slik løpende utgift for de neste 50 årene. Videre så etterlyser jeg informasjon om kostander for vedlikehold av både eksiterende kirkebygg samt eventuell ny kirke. Disse vil falle på kommunen fra dag en og belaste budsjettet

Det blir i uttalelsen gjort klart at Ulstein har både en fin ungdomsskole og sykehjem. Dette er korrekt og ungdomskolen ble i fjor hedret som årets Mot-Skole. Det er mye å være stolt av! Sykehjemmet er også fint men det vil være for lite i løpet av får år. Vi må da finne midler til å utvide dette, samt kanskje modifisere dagens bygg. Så er det faktisk ikke slik at en kommune som Ulstein kun har behov for en ungdomsskole og et sykehjem. Vi er også nå i en situasjon hvor kommunen har arbeidstilsynet på nakken siden brannstasjonen til kommunen treng kraftig oppgradering.  Vi har behov for en utbygging av ny Ulsteinvik barneskole som pr. i dag er budsjettert planlagt oppstart i 2020. Dette for å nevne noe.

Jeg respekter Ulstein Sokns ønske og visjon. Jeg stiller meg i kategorien «Nei politiker» i diskusjonen om ny kirke fordi det er et finansielt spørsmål.

Jeg vil oppfordre Sognet til å tenke alternativt. Dersom ikke saka om finansiering av kirken hadde blitt utsett i kommunestyret før jul så hadde forslaget blitt stemt ned. Det er et signal som soknet må ta alvorlig.  Vi vet at dagens kirkebygg er et uvurderlig, verna klenodium, det er et flott bygg med en rik historie, der våre forfedre som med noe innleid arbeidskraft og importert materiale satt opp bygget.  Det ville vært utrolig trist om denne kirken skulle stå å forfalle. Så mitt endelige spørsmål er: Hvordan kan vi gi dette fantastiske bygget en verdig opprustning for å leve videre til fylte 200 år? Kan man med et budsjett på 20-30 millioner få kirken universelt utformet, barnevennlige og stor nok til innbyggerne? Kan sognet tenke nytt i forhold til sin arbeidssituasjon? Og kan de benytte seg av bygg i nærheten av kirken for å få en like bra løsning rundt tema om arbeidskirke? Ulstein Høgre kom med et verbalforslag om dette i fjorårets budsjettbehandling og saka er meint å komme fra administrasjonen innen første halvår 2019.

Kommunen har et stort behov for å redusere utgiftene og det har derfor blitt gjort et godt stykke arbeid av de ulike gruppene i kommunen. – Men her kom det frem et forslag som vi ikke kan gjennomføre. Nedleggelse av Haddal skole, vil være svært uheldig for kommunen i sin helhet. Når denne skolen, som en av de nyeste i kommunen foreslås nedlagt, så vil jeg understreke at dette er helt uaktuelt for Ulstein Høgre, eksisterende fire skoler skal bestå så sant det er faglig forsvarlig.