For vel eit år sidan måtte ein del utviklingshemma flytte frå bustadene sine i Petterbakken i Ulsteinvik og til dei nye omsorgsbustadane i Holsekerdalen. For fleire av dei var dette ei flytting med blanda kjensler. Dei måtte forlate noko kjent og trygt. Vikebladet Vestposten har hatt fleire artiklar der pårørande har varsla at husleiga i Holsekerdalen er for høg, og at utvik-lingshemma blir gjort til sosialklientar. Fleire av dei sit att med om lag 1000 kroner i månaden når dei faste utgiftene er betalt.

Inkludert i husleiga er også fellesutgifter til kontorhald for administrasjonen, fellesareal og parkeringsplasser. Etter påtrykk frå pårørande og ein del lokalpolitikarar, var saka onsdag oppe i Levekårsutvalet. Fleire har reagert på at omsorgssjefen i saksutgreiinga si har skrive at dei som ikkje har råd til å bu i Holsekerdalen, kan få tilbod om billegare bustader. Og rådmannen er av same meining i tilrådinga si.

Levekårsutvalet skal ha ros for vedtaket sitt om å ville sjå på husleigeprisane på nytt. Sjølv om prissetjinga er i tråd med regelverket til Husbanken, vil det vere respektlaust av Ulstein kommune å ordne seg slik at utviklingshemma må på flyttefot igjen. Vi kan ikkje ha eit A- og B-lag i den offentlege omsorga.