Ferie med gode opplevingar

Lesarbrev

IOGT er ein rusførebyggande organisasjon. IOGT Region Midt-Norge, som dekker Møre og Romsdal, Trøndelag og Helgeland, er no i gang med kampanjen Fyll ferien med stand på fleire tettstader i regionen.

Det vert særleg fokusert på alkoholkonsumet i sommarferien og den uhygge mange barn opplever i den samanheng. Sommarferien skal gje eit avbrekk frå kvardagen og gje gode minne for resten av livet. Det gjeld like mykje for barn som for vaksne, men dessverre er det ikkje alltid slik. Mange barn har dårlege ferieminne på grunn av drikkinga til foreldra og andre vaksne.

Sommaren er høgsesong for foreldrefyll i Syden, og kvart år høyrer vi forteljingar om små barn som må klare seg sjølv, fordi foreldra er overstadig rusa. For barn er det skremmande opplevingar, som dei ikkje bør bli utsett for. Barna sine behov for tryggleik bør alltid kome i første rekke. Ei undersøking utført av Ipsos MMI syner at 23 prosent av alle nordmenn opplevde andre foreldre ruspåverka saman med barn sist dei var på sommarferie. Vidare seier 13 prosent at dei sjølv var rusa. Ved ei anna spørreundersøking oppgjev 5 prosent at dei såg besteforeldre alkoholpåverka saman med barn. Barn trivst best med edrue vaksne, og dei merkjer snart endringane i framferda hos dei vaksne når dei har drukke. Tall frå Folkehelseinstituttet fortel at minst 90 000 norske barn har foreldre som misbrukar alkohol.

Alkoholforbruket i Norge har auka med om lag 40 % dei siste 20 åra. Det er i stor grad fleire kvinner og fleire eldre som drikk meir enn før. Ungdom derimot drikk mindre alkohol enn tidlegare. Men sjølv om ungdom drikk mindre alkohol enn tidlegare, er det likevel mange som ofte opplever utidig drikkepress. Dette bør ingen bli utsett for.

For IOGT er det viktig at det skal bli akseptert at ein ikkje drikk alkohol. Ingen skal måtte møte drikkepress. Dette er ei utfordring i dag, da alkohol høyrer med i mange sosiale samanhengar, og det sjeldan vert stilt spørsmål om kvifor det er slik. IOGT vil bidra til at fleire set spørsmålstegn ved den rolla alkoholen har i kulturen vår og gjere det enklare å ta alkoholfrie val.

IOGT vil ynskje alle ein god ferie utan alkohol!