Nye næringar, høgare utdanning og statlege arbeidsplassar til Ulstein med Venstre

Om Pål Grødahl blir ordførar vil han arbeide for å skaffe nye arbeidsplassar, som til dømes desentraliserte fagskuletilbod.  

Lesarbrev

Verdiskapinga i Ulstein treng fleire bein å stå på. Ulstein Venstre har difor teke initiativ ovanfor Statsrådar og Stortingsgruppe å ser at vi kan vere med å skap nye viktige arbeidsplassar her i Ulstein.

Som ordførarkandidat her i Ulstein ønskjer eg å gjere meir for å skaffe nye arbeidsplassar og næringsutvikling enn det som har vore gjort i det siste. Ulstein kan verte betre på dette.

Innan høgare utdanning kan vi til dømes trekke til oss desentraliserte fagskuletilbod, høgskule og universitetsutdanningar gjennom ei ny ordning i DIKU. Venstre ønskjer i komande periode å få opp slike nye utdanningstilbod i Ulstein. Det vil gje oss mange verdifulle kompetansearbeidsplassar.

Eg ønskjer også at vi får opp eit eige prosjekt med «Statens Hus» her i Ulstein.  Eit «Statens Hus» er ein modell for tilrettelegging av fjernjobbing på stader der det er mindre avdelingar av statlege etatar. Ulstein må legge til rette for dette.

Ulstein har i alle dei år bidrege med milliardar i eksportinntekter til Noreg. Andre kommunar har fått statlege arbeidsplassar og tilbod. Ikkje Ulstein. No er det vår tur meiner Venstre.

Kva så med nye næringar og arbeidsplassar i dei? Jo, i fjor fekk kommunen overraskande 3,5 millionar i inntekt i frå havbruksskatt. Venstre tenkjer at Ulstein saman med dei andre kommunane må vidareutvikle marine næringar. Kva om Ulstein saman med Hareid, Herøy, Sande og Vanylven sette opp eit selskap i samarbeid med lokale næringsinteresser som ønskja å satse på til dømes taredyrking. Om kommunane er med på slike prosjekt så kan dei arbeide aktivt opp i mot alle dei støtte-, og utviklingsordningane som finnast innan fylke og stat for å hjelpe etableringa av eit slik selskap.

Ei slik etablering hadde og fått fart i kommunereforma igjen. Det trengs verkeleg.

Ulstein Venstre meiner kommunen og dei folkevalde har vore for passive innan disse områda.

Eg veit at vi i Ulstein Venstre har dei kontaktane i fylket, sentralt i partiet på Stortinget og i regjeringa for å få til slike moglegheiter for Ulstein. Å sikre oss arbeidsplassar og velferd.

Ulstein Venstre kan få fart på det å skape nye næringar, nye høgare utdanningstilbod og etablering av statlege kompetansearbeidsplassar.

Gje oss ein sjansen til å vise det. 

No er det Ulstein sin tur. Stem Venstre.


Pål Grødahl

Ordførarkandidat