Effektiviseringsutvalet og sektor for Velferd

Lesarbrev

Det har i ulike debattar den seinare tid vore vist til Rådmannen og Effektiviseringsutvalet sitt arbeid og då spesielt om kutt innanfor sektor for velferd.

Den nye kommunelova inneber at Effektiviseringsutvalet sitt arbeid må avsluttast før planen og utan eintydige konklusjonar.

For å hindre unødig otte hjå tilsette og pårørande er det på sin plass å informere om fylgjande frå utvalet sine oppsummeringar:

• Investeringane som er vedtekne i Hareid er meir eller mindre sjølvfinansierande.

• Det er ikkje tale om å kutte tenestene innan eldreomsorg eller andre basistenenester.

• Fokuset er på å finne smarte løysingar. Hareid er godt utrusta med institusjonsplassar, men manglar eldre-/omsorgsbustadar og kan med fordel styrke heimesjukepleia. Ei slik satsing vil gjere folk meir sjølvhjelpne, gi auka medråderett og betra livskvalitet. I tillegg er utviklinga innan velferdsteknologi stor og dreg i same retning. Vi kan dermed få betre tenester og reduserte kostnadar for kommunen.

• Det er heller ikkje sikkert at den varsla eldrebølga er eit problem slik mange vil ha det til. Ein 80-åring har i dag helse som er nærast det ein 70 åring hadde for nokre år sida – folk blir eldre utan at pleiebehovet nødvendigvis aukar. Vi ser og at stadig fleire eldre gjer ein innsats for samfunnet langt inn i pensjonsalderen – dei eldre er dermed ein viktig ressurs.

Bernt Brandal, leiar, og Ingebjørn Grimstad, Annika Brandal og Ragnhild Nedrelid, politiske medlemmer i Effektiviseringsutvalet.